Pensum specjalistów – 22 godziny tygodniowo

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 27 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Pensum specjalistów – 22 godziny tygodniowo
Dokument archiwalny

Od 1 września 2018 r. organy prowadzące utracą kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego. Kwestie te mają zostać ujednolicone i wnikać wprost z ustawy – Karta Nauczyciela. Sprawdź, jak jeszcze ma zmienić się czas pracy nauczycieli od roku szkolnego 2018/2019.

Pensum specjalistów określi ustawa

Nowelizacja wprowadzi do Karty Nauczyciela kwestie dotyczące pensum specjalistów, które dla:

  1. pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych ma wynieść do 22 godziny tygodniowo;
  2.  posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym ma wynieść 20 godzin tygodniowo
    (art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).
Dodatkowo, Minister Edukacji Narodowej ma określić w drodze rozporządzenia wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami przez nauczycieli specjalistów, uwzględniając zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek (art. 42 ust. 7b Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).
Pensum łączone wg algorytmu z Karty Nauczyciela

Nauczyciele realizujący w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin realizują tzw. pensum łączone. Pensum to ustala się na podstawie uchwały organu prowadzącego i także w tym przypadku zasady obliczania wymiaru godzin obowiązkowych są różne. Nowelizacja Karty Nauczyciela ma ujednolicić zasady określania pensum łączonego i jednoznacznie określić jak w takim przypadku ustalać liczbę godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczyciela. Zgodnie z nowelizacją pensum łączone będzie ustalane jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Wynik będzie trzeba zaokrąglić do pełnych godzin – powyższej półgodziny w górę, a poniżej pół godziny w dół.  Godziny wyliczone ponad tak ustalone pensum będą godzinami ponadwymiarowymi (art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

Dyrektor szkoły bez godzin ponadwymiarowych

Obecnie są wątpliwości czy nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze powinien realizować godziny ponadwymiarowe. Osoby piastujące stanowiska kierownicze korzystają z obniżki pensum po to, by móc wypełniać obowiązki związane z pełnioną funkcją a nie realizować zajęcia za dodatkowym wynagrodzeniem. Nowe brzmienie Karty Nauczyciela ma stanowić jednoznacznie, że dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, korzystający z obniżenia pensum, nie będzie można przydzielić godzin ponadwymiarowych (art. 42 ust. 6a Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

Wyjątkiem mają być dwie sytuacje, gdy przydzielenie godzin ponadwymiarowych ww. osobom jest konieczne dla:
  • zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale,
  • zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale - w tym przypadku za zgodą organu prowadzącego szkołę.
Obniżka pensum dla nauczyciela niepełnosprawnego

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Przepis ten ma zastosowanie także do nauczycieli szkół publicznych, jednakże dotychczas powodował jedynie obniżenie ogólnego czasu pracy nauczyciela a nie jego zajęć obowiązkowych. Od 1 września 2018 r. nauczyciel niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie miał obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Oznacza to, że pensum nauczyciela ustalone w umowie o pracę będzie trzeba pomnożyć przez 35/40 czyli 0,88 a wynik zaokrąglić do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.
Przykład: Po wejściu w życie zmian w Karcie Nauczyciela, nauczyciel z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym zatrudniony w wymiarze :
  • 18/18 etatu będzie realizował 16 godzin pensum;
  • 22/22 etatu będzie realizował 19 godzin pensum;
  • 30/30 etatu będzie realizował 26 godzin pensum.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel