Pensum specjalistów – 22 godziny tygodniowo

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Pensum specjalistów – 22 godziny tygodniowo
Dokument archiwalny

Od 1 września 2018 r. organy prowadzące utracą kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego. Kwestie te mają zostać ujednolicone i wnikać wprost z ustawy – Karta Nauczyciela. Sprawdź, jak jeszcze ma zmienić się czas pracy nauczycieli od roku szkolnego 2018/2019.

Pensum specjalistów określi ustawa

Nowelizacja wprowadzi do Karty Nauczyciela kwestie dotyczące pensum specjalistów, które dla:

  1. pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych ma wynieść do 22 godziny tygodniowo;
  2.  posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym ma wynieść 20 godzin tygodniowo
    (art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).
Dodatkowo, Minister Edukacji Narodowej ma określić w drodze rozporządzenia wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami przez nauczycieli specjalistów, uwzględniając zróżnicowaną specyfikę szkół i placówek (art. 42 ust. 7b Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

Pensum łączone wg algorytmu z Karty Nauczyciela

Nauczyciele realizujący w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin realizują tzw. pensum łączone. Pensum to ustala się na podstawie uchwały organu prowadzącego i także w tym przypadku zasady obliczania wymiaru godzin obowiązkowych są różne. Nowelizacja Karty Nauczyciela ma ujednolicić zasady określania pensum łączonego i jednoznacznie określić jak w takim przypadku ustalać liczbę godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczyciela. Zgodnie z nowelizacją pensum łączone będzie ustalane jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Wynik będzie trzeba zaokrąglić do pełnych godzin – powyższej półgodziny w górę, a poniżej pół godziny w dół.  Godziny wyliczone ponad tak ustalone pensum będą godzinami ponadwymiarowymi (art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

Dyrektor szkoły bez godzin ponadwymiarowych

Obecnie są wątpliwości czy nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze powinien realizować godziny ponadwymiarowe. Osoby piastujące stanowiska kierownicze korzystają z obniżki pensum po to, by móc wypełniać obowiązki związane z pełnioną funkcją a nie realizować zajęcia za dodatkowym wynagrodzeniem. Nowe brzmienie Karty Nauczyciela ma stanowić jednoznacznie, że dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, korzystający z obniżenia pensum, nie będzie można przydzielić godzin ponadwymiarowych (art. 42 ust. 6a Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

Wyjątkiem mają być dwie sytuacje, gdy przydzielenie godzin ponadwymiarowych ww. osobom jest konieczne dla:
  • zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale,
  • zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale - w tym przypadku za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Obniżka pensum dla nauczyciela niepełnosprawnego

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Przepis ten ma zastosowanie także do nauczycieli szkół publicznych, jednakże dotychczas powodował jedynie obniżenie ogólnego czasu pracy nauczyciela a nie jego zajęć obowiązkowych. Od 1 września 2018 r. nauczyciel niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie miał obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Oznacza to, że pensum nauczyciela ustalone w umowie o pracę będzie trzeba pomnożyć przez 35/40 czyli 0,88 a wynik zaokrąglić do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.
Przykład: Po wejściu w życie zmian w Karcie Nauczyciela, nauczyciel z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym zatrudniony w wymiarze :
  • 18/18 etatu będzie realizował 16 godzin pensum;
  • 22/22 etatu będzie realizował 19 godzin pensum;
  • 30/30 etatu będzie realizował 26 godzin pensum.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel