pedagog szkolny

Archiwalny Jak współpracować z pedagogiem szkolnym zgodnie z nowymi przepisami o pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Odpowiednio zorganizowane współdziałanie nauczycieli i wychowawców z pedagogiem szkolnym ułatwia nie tylko właściwy podział zadań i kompetencji, ale też skuteczną ich realizację. Nowe przepisy jednoznacznie wskazują na konieczność współpracy całej kadry pedagogicznej w zakresie zadań zarówno dydaktycznych, jak i wychowawczych podejmowanych wobec ucznia.
Każda placówka powinna zadbać o to, by pedagog szkolny stanowił niezbędne ogniwo w działaniach szkoły i pracach zespołów nauczycielskich. Reforma pedagogiczna wyznacza nowe kierunki działań wszystkich nauczycieli, jak również powoduje, że rola pedagoga, jako specjalisty w określonych realizacjach, jest wręcz nieodzowna. Chodzi tu głównie o obszary związane z obniżeniem wieku szkolnego, zmianami w programach i planach nauczania, a także nową podstawą programową, kładącą szczególny nacisk na wychowanie. Niezwykle ważne są tu też nowelizacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, konieczności indywidualizacji pracy z uczniem czy też wprowadzenie do szkół procedury „Niebieska Karta”. Świeże spojrzenie na współpracę nauczycieli z pedagogiem powinno dotyczyć zwłaszcza rozpoznawania i diagnozowania potrzeb uczniów, zapewnienia im bezpieczeństwa, jak również musi obejmować kwestie tworzenia odpowiednich do indywidualnych możliwości wychowanków warunków kształcenia, wychowania i opieki.
Pedagog szkolny to także często pomost pomiędzy poszczególnymi środowiskami wychowawczymi, a więc szkołą i domem ucznia, opiekunami, środowiskiem rówieśniczym czy też innymi instytucjami wspierającymi proces wychowania.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel