Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych - projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 17 sierpnia 2015 r.
Poleć znajomemu
Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych - projekt rozporządzenia

Jednakowy standard realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla wszystkich dzieci i młodzieży i podniesienie jakości pracy placówek to podstawowe cele zmian w rozporządzeniu dotyczącym działania publicznych placówek oświatowych. Część zmian zacznie obowiązywać od przyszłego roku szkolnego, dla innych przewiduje się przepisy przejściowe.

4 główne cele zmian w placówkach oświatowych

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci wprowadza zmiany, które mają służyć:

 1. podniesieniu jakości pracy placówek systemu oświaty (w tym: młodzieżowych ośrodków wychowawczych MOW, młodzieżowych ośrodków socjoterapii MOS, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych SOSW, specjalnych ośrodków wychowawczych SOW, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych ORW),
 2. wyeliminowaniu występujących nieprawidłowości,
 3. zwiększeniu bezpieczeństwa wychowanków,
 4. uporządkowaniu przepisów dotyczących zasad funkcjonowania placówek i dostosowaniu ich do zmian wprowadzonych w innych regulacjach prawnych, m.in. do rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
10 obszarów zmian w projekcie rozporządzenia

W projekcie rozporządzenia przewidziano następujące zmiany:

 1. uporządkowano katalog placówek - w katalogu osobno wymieniono młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (§ 1 projektu rozporządzenia),
 2. ustalono zasady pracy z wychowankami - najważniejszą zasadą pracy z wychowankami jest przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, szacunku i respektowania praw innych osób, a także ponoszenie odpowiedzialności za swoje postępowanie, w komunikacji z wychowankiem wychowawcy, nauczyciele i specjaliści powinni kierować się pozytywnymi relacjami, a nie posługiwać się jedynie systemem dyscyplinujących kar (§ 2),
 3. wprowadzono standardy opieki i wychowania realizowane przez ośrodki, dookreślając ich zadania - wskazano jako jedno z ważniejszych zadań rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków, a także organizowanie różnorodnych zajęć umożliwiających wszechstronny rozwój, w tym kontekście uznano za konieczne zapewnienie wychowankom stałego dostępu do zajęć sportowych, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi młodych ludzi (m.in. § 18, § 27-29, § 34, § 38),
 4. doprecyzowano przepisy określające współpracę placówek z rodziną wychowanków, oraz w zależności od potrzeb - odpowiednimi instytucjami zewnętrznymi oraz wolontariuszami,
 5. wskazano liczbę psychologów, pedagogów i doradców zawodowych, którzy powinni być zatrudnieni w placówkach - liczba i rodzaj zatrudnionych specjalistów powinny być dostosowane do potrzeb wychowanków poszczególnych ośrodków, a w przypadku zatrudnienia psychologów, pedagogów i doradców zawodowych obowiązano ośrodki do zatrudnienia tych specjalistów, natomiast w SOSW i SOW będzie możliwość zatrudnienia pomocy wychowawcy, obowiązek zatrudnienia w każdej grupie wychowawczej pomocy wychowawcy wskazano w ORW, których wychowankami są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; wymiar godzin zajęć psychologa w MOW, MOS, SOSW i SOW nie może być niższy niż pełny tygodniowy wymiar godzin zajęć ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela (m.in.: § 22, § 36, § 49 ust. 4),
 6. doprecyzowano przepisy regulujące kwestię opieki nad wychowankami w porze nocnej - ze względu na specyfikę ośrodków proponuje się zwiększoną opiekę w MOW - 2 opiekunów na 36 wychowanków, natomiast w MOS, SOSW oraz SOW - 2 opiekunów na 48 wychowanków, osoby sprawujące opiekę w porze nocnej będą obowiązane do przeprowadzenia trzech obchodów w ciągu nocy (§ 25, § 39, § 53 i § 91),
 7. wprowadzono regulacje określające wychowanków MOW, MOS, SOSW, SOW oraz ORW - ułatwi to prawidłowe wykazywanie wychowanków w Systemie Informacji Oświatowej (m.in.: § 13 ust. 3, § 16 ust. 1 i 2),
 8. określono podstawowe standardy mieszkaniowe, jakie powinien mieć zapewniony każdy wychowanek placówki - ośrodki już funkcjonujące będą miały czas na wdrożenie tego przepisu do 31 sierpnia 2020 r.,
 9. dostosowano przepisy rozporządzenia do zmian, które zostały wprowadzone w przepisach dotyczących warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym odpowiednio w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach, a także zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które zostały wprowadzone po 2011 r.,
 10. wskazano wiek, do którego wychowankowie SOSW i SOWmogą w nich przebywać nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym w którym wychowanek kończy 24. rok życia (aktualnie jest to 23. rok życia), wskazano, że dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, są przyjmowani do ośrodka na okres, na który wydano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie wcześniej jednak niż od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3. rok życia, i nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym w którym kończą 24. rok życia (§ 59 ust. 3 i 4).
Zakłada się wejście w życie przepisów 1 września 2016 r.

Wychowankowie SOW zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przyjęci do ośrodka przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, mogą przebywać w tych ośrodkach do ukończenia danego typu szkoły - nie dłużej jednak niż do końca okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (wersja z 7 sierpnia 2015 r. skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel