Rekrutacja do szkół i przedszkoli – co przewiduje projekt rozporządzenia

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 24 stycznia 2017 r.
Poleć znajomemu
Rekrutacja do szkół i przedszkoli – co przewiduje projekt rozporządzenia

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli. Przepisy określają m.in. jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do I klasy – obowiązujące na terenie całego kraju. Sprawdzamy, co jeszcze się zmieni!

Co określa projekt

Projekt nowego rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek określa:

 • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych,
 • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty,
 • skład i zadania komisji rekrutacyjnej oraz tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Jednolite zasady ustalania liczby punktów

Nowe regulacje określają jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do I klasy:

 • szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej,
 • oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej,
 • szkoły ponadpodstawowej (z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe),
 • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,
 • szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.
Przepisy nowego rozporządzenia stosowane będą także do niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Postępowanie rekrutacyjne do tych placówek przeprowadza się zgodnie z przepisami rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe.

Najważniejsze kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym…

W postępowaniu rekrutacyjnym do ww. szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie – Prawo oświatowe, tj.:

1)      wynik egzaminu ósmoklasisty,

2)      wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,

3)      wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia odpowiednio oceny z: języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

4)      świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem,

5)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, w tym:

a)      uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

6)      oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty lub danego zakresu.

… do szkół ponadpodstawowych

Zasadniczym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do:

 • dwujęzycznych lub oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych oraz do szkół ponadpodstawowych sportowych,
 • szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego lub oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych

są szczególne predyspozycje uczniów, tj. odpowiednio wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły albo wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polskie związki sportowe.

Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej można znaleźć w projekcie rozporządzenia i jego uzasadnieniu – tutaj>>

Dopiero w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego (gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole)
uwzględnia się wyniki z:

 • egzaminu ósmoklasisty oraz oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Sposób punktowania poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych zakłada, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty  powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie z następujących kryteriów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.

Ponadto zmieniono liczbę punktów możliwą do uzyskania za:

 • ocenę bardzo dobrą i dobrą z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły,
 • aktywność na rzecz innych ludzi, w tym wolontariat – zwiększono liczbę punktów z 2 do 3,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – zwiększono liczbę punktów z 5 na 7.

Przepisy przejściowe dotyczące przyjmowania do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej…

Projektowane przepisy przewidują przejściowe rozwiązania w zakresie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do oddziału dwujęzycznego w klasie VII szkoły podstawowej oraz na lata szkolne 2019/2020–2021/2022 do szkół ponadpodstawowych. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do oddziału dwujęzycznego w klasie VII szkoły podstawowej w okresie przejściowym przelicza się na punkty jedynie świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

… oraz dotyczące przyjmowania do szkół ponadpodstawowych

Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020–2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, brane są pod uwagę wyniki z egzaminu ósmoklasisty jedynie z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, gdyż przez pierwsze trzy lata egzamin ten będzie prowadzany tylko z tych przedmiotów.

Sposób ustalania punktacji dla osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty

W sytuacji braku możliwości uzyskania punktów w ramach postępowania rekrutacyjnego za wyniki egzaminu ósmoklasisty (z powodu zwolnienia) ustalono odrębny sposób przeliczania punktów. Przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Ustalona w rozporządzeniu maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po przeliczeniu ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania z danej części egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu objętego tym egzaminem.

Komisje rekrutacyjne – jakie zmiany

Zachowane zostały dotychczasowe rozwiązania dotyczące szczegółowego trybu pracy i zadań komisji rekrutacyjnej. W zakresie przepisów dotyczących składu komisji rekrutacyjnej, uzupełniono rozporządzenie o kwestie dotyczące składu komisji rekrutacyjnej powoływanej przez organ prowadzący nowo tworzone przedszkole, szkołę lub placówkę w sytuacji, gdy dany organ prowadzący nie prowadzi innego przedszkola, szkoły lub placówki. W takim przypadku komisja rekrutacyjna składa się z co najmniej 3 przedstawicieli organu prowadzącego. Jednocześnie czynności dyrektora w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w przypadku nowo tworzonej publicznej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, wykonuje dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez organ prowadzący nowo tworzoną szkołę.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (projekt z 19 stycznia 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel