Religia finansowana przez rodziców lub kościół?

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 4 grudnia 2012 r.
Poleć znajomemu

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy zmieniający zasady finansowania zajęć religii. Pomysłodawcy zmian są zdania, że katecheza nie powinna być finansowana ze środków publicznych, zaś nauczyciele religii nie powinni być zatrudniani przez dyrektorów szkół, lecz przez kościół lub związek wyznaniowy.

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy zmieniający zasady finansowania zajęć religii. Pomysłodawcy zmian są zdania, że katecheza nie powinna być finansowana ze środków publicznych, zaś nauczyciele religii nie powinni być zatrudniani przez dyrektorów szkół, lecz przez kościół lub związek wyznaniowy.

Państwo powinno być niezależne od kościołów i związków wyznaniowych

Jedną z Konstytucyjnych zasad jest zasada przyjaznego rozdziału państwa i wspólnot religijnych oraz światopoglądowych. Opiera się ona założeniu, że władze Rzeczypospolitej są bezstronne w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniają swobodę ich wyrażania w życiu publicznym, a kościoły i związki wyznaniowe są równouprawnione. Wynika z niej, że państwo nie ma ani obowiązku ani prawa opłacania ze środków publicznych (budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego) zajęć katechetycznych.

Państwo wydaje rocznie 1132 mln zł na lekcje religii

Co do zasady państwo nie dotuje i nie subwencjonuje działalności kościołów i związków wyznaniowych (art. 10 ustawy z 17 maja 1989 r.) . Utrzymywanie stanu, w którym budżet państwa - jak wynika z informacji przekazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - przeznacza przeciętnie w roku szkolnym kwotę (minimum) 1132 milionów złotych na wypłatę wynagrodzeń osób, które realizują katechezę dzieci i młodzieży, chociaż jest ona wyłącznie wewnętrznym i własnym zadaniem kościołów i związków wyznaniowych,· nie ma żadnego uzasadnienia prawnego i faktycznego.

Preambuła ustawy bez odnoszenia się do wartości chrześcijańskich

Pomysłodawcy projektu proponują usunięcie z preambuły ustawy o systemie oświaty zwrotu, który nakazuje respektowanie „chrześcijańskiego systemu wartości”. Utrzymywanie nakazu przestrzegania przez placówki oświatowe, i to niezależnie od ich statusu prawnego, wartości chrześcijańskich godzi w zasadę równego traktowania obywateli. Godzi także w zasadę swobody działalności gospodarczej, gdyż nakazuje niepublicznym oświatowym placówkom przestrzeganie systemu wartości związanego z jedną z obecnych w Polsce tradycji religijnych, a także w zasadę swobody rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanym systemem wartości. Skreślenie zwrotu „wartości chrześcijańskie” z preambuły ustawy przecina także liczne spory co do wykładni tego pojęcia.

Finansowanie religii - z budżetów kościołów lub z kieszeni rodziców

Projekt zakłada zmianę art. 12 UoSO i przejście obowiązku finansowania zajęć religii na zainteresowanych rodziców lub pełnoletnich uczniów lub kościoły i związki wyznaniowe. Stosunek pracy nauczycieli religii miałby być nawiązywany przez odpowiednie osoby prawne kościołów lub związków wyznaniowych, a nie jak dotychczas przez dyrektora szkoły na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela. Proponuje się, by zmiany weszły w życie od 1 września 2013 r.

Źródło informacji

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (www.sejm.gov.pl)

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel