Rozszerzenie kręgu nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 25 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli mogą od 1 stycznia 2014 roku zyskać prawo do świadczenia kompensacyjnego. Senat przygotował projekt zmiany ustawy.

Nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli mogą od 1 stycznia 2014 roku zyskać prawo do świadczenia kompensacyjnego. Senat przygotował projekt zmiany ustawy.

Nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli bez prawa do świadczenia kompensacyjnego

W świetle ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych prawo do świadczenia przysługuje nauczycielom zatrudnionym w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
  • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
  • placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a ponadto placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania).
W świetle obowiązujących przepisów prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w zakładach kształcenia nauczycieli (chyba, że spełniają przesłanki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, w związku z zatrudnieniem w jednej z ww. placówek).

Zdaniem autorów projektu ustawy zmieniającej, pominięcie w katalogu osób uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nauczycieli zatrudnionych w zakładach kształcenia nauczycieli może być uznane za dyskryminację tej grupy nauczycieli względem nauczycieli wykonujących analogiczną pracę, a zatrudnionych w innych placówkach oświatowych.

Zgodnie z projektem od 1 stycznia 2014 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych zostaną objęci także nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli tj. kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych.

Źródło:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (projekt z dnia 17 października 2013 r., druk senacki nr 470).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel