RUSZYŁY PRACE NAD NOWĄ KARTĄ NAUCZYCIELA

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 15 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Urlop zdrowotny po 15 latach nieprzerwanej pracy w szkole, odstąpienie od obowiązku rejestrowania innych czynności niż zajęcia z uczniami, pozostawienie komisji awansowych i dyscyplinarnych przy dotychczas właściwych organach. Po ponad 10 miesiącach ciszy w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela, resort edukacji odpowiedział na uwagi zgłoszone w czasie konsultacji.  Sprawdź, jakie uwagi zostały uwzględnione, a jakie zmiany w Karcie Nauczyciela są już pewne.

Urlop zdrowotny po 15 latach nieprzerwanej pracy w szkole, odstąpienie od obowiązku rejestrowania innych czynności niż zajęcia z uczniami, pozostawienie komisji awansowych i dyscyplinarnych przy dotychczas właściwych organach. Po ponad 10 miesiącach ciszy w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela, resort edukacji odpowiedział na uwagi zgłoszone w czasie konsultacji.  Sprawdź, jakie uwagi zostały uwzględnione, a jakie zmiany w Karcie Nauczyciela są już pewne.

Pierwszy urlop wypoczynkowy w szkołach feryjnych - 2,5 dnia urlopu za każdy miesiąc pracy

Ministerstwo, mimo zgłoszonych uwag, nie odstępuje od jednoznacznego określenia wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych  tj. 47 dni roboczych w roku oraz terminu urlopu - dni wolne od zajęć lekcyjnych i ferie. Uwzględnione zostały jednak uwagi dotyczące zasad nabywania prawa do pierwszego urlopu w szkole feryjnej. Nauczycielowi po raz pierwszy podejmującemu pracę będzie przysługiwał urlop w wymiarze 30 dni roboczych w roku. Przy czym, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, nauczyciel będzie uzyskiwał prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 rocznego wymiaru urlopu.

Nauczyciel szkoły feryjnej w pierwszym roku pracy będzie nabywał prawo do 2,5 dni urlopu po każdym miesiącu pracy.
Urlop zdrowotny po 15 latach pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu

Ministerstwo uwzględniło uwagi dotyczące zasad nabywania prawa do pierwszego urlopu zdrowotnego i przyzna prawo do urlopu po 15 latach, a nie - jak pierwotnie zakładano - 20 latach pracy. Dodatkowo, urlop ten będzie mógł być wykorzystany także na leczenie lub rehabilitację sanatoryjną.

Nauczyciel będzie miał prawo do pierwszego urlopu zdrowotnego po przepracowaniu nieprzerwanie, w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, co najmniej 15 lat w szkole. Okres ten powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymagany okres pracy w szkole będzie uznawany za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

Do wymaganego okresu pracy w szkole będą wliczane:

  1. okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy - w przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymgany okres pracy przedłuża się o ten okres;
  2. okresy urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego - bez względu na czas ich trwania.
Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli

Zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem, przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli oraz zmiana sposobu rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli.  Nie wpłynie to na zmianę łącznej wysokości środków, które jednostki samorządu terytorialnego będą wydatkować na wynagrodzenia nauczycieli, lecz rozliczanie tych środków będzie dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego. W ten sposób zagwarantowana zostanie ogólna suma środków na wynagrodzenia nauczycieli, a zarządzanie wynagrodzeniami nauczycieli będzie uproszczone.

Ministerstwo nie zamierza odstąpić od proponowanych zmian i nie uwzględniło uwag w tym zakresie, w tym odrzuciło uwagi dotyczące niewliczania dodatku wiejskiego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe do średniej.
Likwidacja zasiłku na zagospodarowanie uwolni środki na motywacyjne składniki wynagrodzenia

Zostaną uchylone przepisy dotyczących dodatku mieszkaniowego, zasiłku na zagospodarowanie, prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły.

Choć związki zawodowe wystąpiły w obronie zasiłku na zagospodarowanie, zasiłek ten będzie zlikwidowany. Jak wskazuje resort edukacji, nie wpłynie to negatywnie na wynagrodzenia nauczycieli, wręcz przeciwnie. Środki wydatkowane dotychczas na zasiłek trafią do puli środków na wynagrodzenia nauczycieli, a tym samym będą mogły być wykorzystane na dodatki motywacyjne czy podwyższenie pensji zasadniczej.
Dodatek wiejski w stałej wysokości bez względu na stopień awansu

Zmianie ulegnie sposób określania wysokości tzw. dodatku wiejskiego.  Wysokość dodatku będzie niezależna od posiadanego stopnia awansu zawodowego i wyniesie 10% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2014 r. Dodatek ten będzie uwzględniany w średnich wynagrodzeniach.

Doskonalenie zawodowe odpowiadające potrzebom uczniów i szkoły

Ministerstwo nie uwzględniło uwag i nie odstępuje od proponowanych zmian dotyczących form doskonalenia zawodowego nauczycieli w połączeniu z potrzebami uczniów i szkoły tj. ukierunkowania środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Związane jest to m.in. z obszarami wynikającymi z polityki edukacyjnej, wnioskami i wynikami nadzoru pedagogicznego, wynikami egzaminów zewnętrznych, realizacją podstawy programowej, potrzebami uczniów i indywidualizacją procesu kształcenia oraz z kierunkami lokalnej polityki oświatowej.

Rola rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych spraw szkoły

Mimo zgłoszonych uwag, ministerstwo edukacji nie odstąpi od zmiany mających na celu zaangażowanie rodziców w  proces oceny pracy nauczyciela i zdobywania stopni awansu zawodowego. Przedstawiciel rady rodziców będzie mógł brać udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, w charakterze obserwatora.

Postępowanie dyscyplinarne w Karcie Nauczyciela

Zmieni się procedura postępowania dyscyplinarnego nauczycieli. Wprowadzony zostanie centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych, a nauczyciel będzie musiał udokumentować, że nie był karany najsurowszymi karami dyscyplinarnymi. Ponadto nowe przepisy rozszerzą na wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia, przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wymogi nawiązania stosunku pracy i wygaśnięcia stosunku pracy dotyczące niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

Inne uwzględnione uwagi:

  1. zakres rejestrowania czasu pracy nauczycieli nie zostanie rozszerzony;
  2. komisje dyscyplinarne nie zostaną usytuowane przy organie prowadzącym;
  3. nie zmienią się organy uprawnione do nadawania stopni awansu zawodowego ani skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych;
  4. kwestia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypada dzień wolny od pracy zostanie jednoznacznie uregulowana;
  5. nauczyciel kontraktowy będzie mógł złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w okresie roku od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego, a nie jak dotychczas w roku, w którym ocenę tę otrzymał.
Na łamach Portalu Oświatowego będziemy na bieżąco informować o pracach nad nowym brzmieniem Karty Nauczyciela.

Źródło:

  • Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 19 września 2013 r.)
  • Odniesienie się do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych z lipca 2014 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel