Sprawdzian szóstoklasistów i egzamin maturalny od 2015 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 22 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Odejście od sprawdzania wiedzy encyklopedycznej na rzecz umiejętności złożonych, takich jak analizowanie, wnioskowanie, rozumowanie, dowodzenie, modelowanie myślenia - to podstawy zmian w zasadach konstruowania zadań egzaminacyjnych i sposobu ich oceniania od 2015 r. Zapoznaj się z informacją prasową MEN na temat nowej formuły sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej oraz na egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny- część pisemna min. 1 przedmiot dodatkowy

W nowym kształcie egzaminu część pisemna obowiązkowa pozostaje bez zmian. Na liście przedmiotów dodatkowych znajdą się wszystkie, ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • historia muzyki,
 • informatyka,
 • język polski,
 • języki obce nowożytne,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.
Część pisemna w zakresie przedmiotów dodatkowych nie obejmuje jedynie przedmiotu „wiedza o tańcu", ponieważ nie jest on realizowany na poziomie rozszerzonym.
W części pisemnej przedmioty obowiązkowe będą zdawane na poziomie podstawowym, przedmioty dodatkowe wyłącznie na poziomie rozszerzonym, w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Uczeń będzie miał obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego (w części pisemnej) i prawo przystąpienia do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.
30% punktów da świadectwo maturalne

Zdający egzamin maturalny otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30 proc. możliwych do zdobycia punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, dla którego nie ma progu zdawalności. Wartość tego wyniku zweryfikują szkoły wyższe.

Egzamin maturalny - część ustna pozwoli na samodzielne formułowanie myśli

W nowym kształcie część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego (a także języków mniejszości narodowych oraz z języków mniejszości etnicznych) sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tzw. tekstem kultury, tj. obrazem, wierszem, fragmentem dzieła literackiego, tekstem o języku. Maturzysta wylosuje zadanie egzaminacyjne składające się z  tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Egzamin będzie składał się z dwóch części: wypowiedzi monologowej maturzysty (ok. 10 min.) oraz rozmowy zdającego z zespołem (ok. 5 min.).

Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie maturalnym w 2015 r. wraz z rozwiązaniami, zostaną opublikowane przez CKE w informatorach z poszczególnych przedmiotów, w terminie do 31 sierpnia 2013 r.
Sprawdzian szóstoklasisty - obowiązkowo język obcy

Nowa formuła sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej przykłada większą wagę do sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów z kluczowych przedmiotów dla dalszej nauki - z języka polskiego i matematyki. Sprawdzian będzie się składał z dwóch części, przeprowadzonych jednego dnia. W części pierwszej będą sprawdzane wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym (zadania zamknięte i otwarte). Na rozwiązanie zestawu zadań uczeń będzie miał 80 minut. Druga część obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu jednego języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego, do wyboru z następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Będą to zadania zamknięte. Czas trwania sprawdzianu - 45 minut.

Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, oraz z części drugiej - języka obcego nowożytnego.
Holistyczny system oceniania

Zarówno w sprawdzianie, jak i na egzaminie maturalnym przy ocenianiu zadań otwartych zostanie wprowadzony holistyczny sposób oceniania (podobnie jak w nowym egzaminie gimnazjalnym). W odróżnieniu od obecnie stosowanego oceniania analitycznego, oceniane będą: pokonanie tzw. zasadniczej trudności zadania oraz kolejne czynności prowadzące do pełnego rozwiązania zadania. Taki sposób oceniania będzie sprzyjać przedstawieniu pogłębionej informacji o poziomie opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Źródło informacji:

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
 • projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej  zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (wersja skierowania do konsultacji społecznych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel