Sprawdzian szóstoklasistów i egzamin maturalny od 2015 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Odejście od sprawdzania wiedzy encyklopedycznej na rzecz umiejętności złożonych, takich jak analizowanie, wnioskowanie, rozumowanie, dowodzenie, modelowanie myślenia - to podstawy zmian w zasadach konstruowania zadań egzaminacyjnych i sposobu ich oceniania od 2015 r. Zapoznaj się z informacją prasową MEN na temat nowej formuły sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej oraz na egzaminu maturalnego

Odejście od sprawdzania wiedzy encyklopedycznej na rzecz umiejętności złożonych, takich jak analizowanie, wnioskowanie, rozumowanie, dowodzenie, modelowanie myślenia - to podstawy zmian w zasadach konstruowania zadań egzaminacyjnych i sposobu ich oceniania od 2015 r. Zapoznaj się z informacją prasową MEN na temat nowej formuły sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej oraz na egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny- część pisemna min. 1 przedmiot dodatkowy

W nowym kształcie egzaminu część pisemna obowiązkowa pozostaje bez zmian. Na liście przedmiotów dodatkowych znajdą się wszystkie, ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • historia muzyki,
 • informatyka,
 • język polski,
 • języki obce nowożytne,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.
Część pisemna w zakresie przedmiotów dodatkowych nie obejmuje jedynie przedmiotu „wiedza o tańcu", ponieważ nie jest on realizowany na poziomie rozszerzonym.
W części pisemnej przedmioty obowiązkowe będą zdawane na poziomie podstawowym, przedmioty dodatkowe wyłącznie na poziomie rozszerzonym, w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Uczeń będzie miał obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego (w części pisemnej) i prawo przystąpienia do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.
30% punktów da świadectwo maturalne

Zdający egzamin maturalny otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30 proc. możliwych do zdobycia punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, dla którego nie ma progu zdawalności. Wartość tego wyniku zweryfikują szkoły wyższe.

Egzamin maturalny - część ustna pozwoli na samodzielne formułowanie myśli

W nowym kształcie część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego (a także języków mniejszości narodowych oraz z języków mniejszości etnicznych) sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tzw. tekstem kultury, tj. obrazem, wierszem, fragmentem dzieła literackiego, tekstem o języku. Maturzysta wylosuje zadanie egzaminacyjne składające się z  tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Egzamin będzie składał się z dwóch części: wypowiedzi monologowej maturzysty (ok. 10 min.) oraz rozmowy zdającego z zespołem (ok. 5 min.).

Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie maturalnym w 2015 r. wraz z rozwiązaniami, zostaną opublikowane przez CKE w informatorach z poszczególnych przedmiotów, w terminie do 31 sierpnia 2013 r.
Sprawdzian szóstoklasisty - obowiązkowo język obcy

Nowa formuła sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej przykłada większą wagę do sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów z kluczowych przedmiotów dla dalszej nauki - z języka polskiego i matematyki. Sprawdzian będzie się składał z dwóch części, przeprowadzonych jednego dnia. W części pierwszej będą sprawdzane wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym (zadania zamknięte i otwarte). Na rozwiązanie zestawu zadań uczeń będzie miał 80 minut. Druga część obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu jednego języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego, do wyboru z następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Będą to zadania zamknięte. Czas trwania sprawdzianu - 45 minut.

Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, oraz z części drugiej - języka obcego nowożytnego.
Holistyczny system oceniania

Zarówno w sprawdzianie, jak i na egzaminie maturalnym przy ocenianiu zadań otwartych zostanie wprowadzony holistyczny sposób oceniania (podobnie jak w nowym egzaminie gimnazjalnym). W odróżnieniu od obecnie stosowanego oceniania analitycznego, oceniane będą: pokonanie tzw. zasadniczej trudności zadania oraz kolejne czynności prowadzące do pełnego rozwiązania zadania. Taki sposób oceniania będzie sprzyjać przedstawieniu pogłębionej informacji o poziomie opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Źródło informacji:

 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
 • projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej  zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (wersja skierowania do konsultacji społecznych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel