Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne – już niedługo nowe regulacje

Data publikacji: 24 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne – już niedługo nowe regulacje

Zmienią się niektóre wzory świadectw. Powstanie możliwość wydawania legitymacji w formie elektronicznej. Zmiany obejmą również podpisywanie świadectw – będzie mógł je podpisać inny nauczyciel niż wychowawca. To tylko niektóre nowe uregulowania, które przewiduje projekt rozporządzenia.

Nowe wzory w załącznikach do rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie określa warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół nowego i dotychczasowego ustroju szkolnego. Wykaz wzorów druków dla tych szkół zawierają załączniki do rozporządzenia.

15 planowanych zmian

W stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia dokonano następujących zmian:

1) Świadectwom, dyplomom państwowym i innym drukom szkolnym przeznaczonym do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r., apostille będzie nadawał:

  • w odniesieniu do świadectw i indeksów wydawanych przez szkoły – właściwy kurator oświaty,
  • w odniesieniu do świadectw wydawanych przez szkoły i zespoły szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, oraz szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
  • w odniesieniu do świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów i zaświadczeń, wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne – dyrektor tej okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie.

Aktualnie kurator oświaty oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwierzytelniają poszczególne świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne, zaś sama apostille jest możliwa do uzyskania jedynie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Projektowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie wydania apostille przez jednostki, które i tak są już zaangażowane w proces uwierzytelniania i poświadczania dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

2) Rozszerzono podstawę do dokonania zmiany imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania. Obecnie zmiana taka mogła być dokonana jedynie na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. Nowy przepis zezwala na dokonanie zmian imienia (imion) lub nazwiska na podstawie decyzji administracyjnej i każdego orzeczenia sądowego w tym zakresie. Ponadto zgodnie z obecnym stanem prawnym, w przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła przed dniem ukończenia szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę należy przekreślić kolorem czerwonym dotychczasowe imię (imiona) lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię (imiona) lub nazwisko. Na dole strony należy umieścić adnotację „Dokonano zmiany imienia (imion)/nazwiska”, datę i czytelny podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania.

3) Opracowano nowy wzór świadectwa dojrzałości – druk nr 61 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jednocześnie określając w § 66 w ust. 2 okoliczności jego wydawania w danych latach szkolnych.

4) Wprowadzono rozwiązanie przewidujące możliwość wydawania uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach, odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej. Informacje ogólne dotyczące wydawania legitymacji oraz wzory tych legitymacji zostały określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5) W rozporządzeniu określono nowy wzór legitymacji dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych.

6) Wskazano wprost organ właściwy do wydawania legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz zaświadczenia o spełnianiu informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Ponadto określono tryb wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

7) W związku z przeprowadzaniem od roku szkolnego 2018/2019 egzaminu ósmoklasisty uwzględniono zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

8) Nowe rozwiązanie, zgodnie z którym świadectwo wydawane przez szkołę zamiast przez wychowawcę klasy może zostać podpisane przez innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora lub kierownika szkoły.

9) Uzupełniono przepisy odnoszące się do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, także o inne formy wychowania przedszkolnego.

10) Skorygowano, że to nie świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania, ale druki świadectw, dyplomów, zaświadczeń i legitymacji są drukami ścisłego zarachowania.

11) Doprecyzowano, że odpis świadectwa dojrzałości oraz odpis aneksu do świadectwa dojrzałości drukuje się łącznie z wizerunkiem pieczęci i podpisu dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a nie jak dotychczas z wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz z pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.

12) W § 17 ust. 2 dodano młodzieżowy ośrodek wychowawczy i młodzieżowy ośrodek socjoterapii w celu uspójnienia z przepisami rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606).

13) Doprecyzowano przepisy zwarte w § 20 odnoszące się do zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń w zakresie odnoszącym się do oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.

14) Wyrażenie „w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL–serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość” zastąpiono wyrażeniem „w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – nazwę i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość”.

15) Zrezygnowano ze stosowania skrótów w przypadku okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Przepisy odnoszące się do dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostały określone w przepisach przejściowych. Wykaz wzorów druków szkolnych, które będą obowiązywały w gimnazjach w latach szkolnych 2017/2018–2018/2019, oraz w szkołach ponadgimnazjalnych w poszczególnych latach szkolnych zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia. Jednocześnie w § 30 wskazano, które przepisy projektowanego rozporządzenia stosuje się do dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej otrzymają świadectwa szkolne promocyjne według wzorów określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia (na druku odpowiednio nr 3a lub 4a).

Arkusze ocen na nowo

W odniesieniu do arkuszy ocen w przepisach przejściowych wskazano, że dotychczasowe arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy są prowadzone do czasu zakończenia przez uczniów nauki w danej szkole. Również dotychczasowe indeksy zachowują ważność i są wypełniane do czasu zakończenia kształcenia przez ucznia albo słuchacza w danej szkole.

Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych arkusze ocen zostały określone w załączniku nr 7. Do tego załącznika wprowadzono także arkusz dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży. Dla tych uczniów w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 zakładany będzie arkusz ocen na druku odpowiednio nr 53b 10 i 63m. Ten arkusz w roku szkolnym 2017/2018 dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas VII szkoły podstawowej.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (projekt z 19 stycznia 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel