Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne – już niedługo nowe regulacje

Data publikacji: 24 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne – już niedługo nowe regulacje

Zmienią się niektóre wzory świadectw. Powstanie możliwość wydawania legitymacji w formie elektronicznej. Zmiany obejmą również podpisywanie świadectw – będzie mógł je podpisać inny nauczyciel niż wychowawca. To tylko niektóre nowe uregulowania, które przewiduje projekt rozporządzenia.

Nowe wzory w załącznikach do rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie określa warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków dla przedszkoli oraz szkół nowego i dotychczasowego ustroju szkolnego. Wykaz wzorów druków dla tych szkół zawierają załączniki do rozporządzenia.

15 planowanych zmian

W stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia dokonano następujących zmian:

1) Świadectwom, dyplomom państwowym i innym drukom szkolnym przeznaczonym do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r., apostille będzie nadawał:

  • w odniesieniu do świadectw i indeksów wydawanych przez szkoły – właściwy kurator oświaty,
  • w odniesieniu do świadectw wydawanych przez szkoły i zespoły szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, oraz szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
  • w odniesieniu do świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów i zaświadczeń, wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne – dyrektor tej okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie.

Aktualnie kurator oświaty oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwierzytelniają poszczególne świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne, zaś sama apostille jest możliwa do uzyskania jedynie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Projektowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie wydania apostille przez jednostki, które i tak są już zaangażowane w proces uwierzytelniania i poświadczania dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

2) Rozszerzono podstawę do dokonania zmiany imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania. Obecnie zmiana taka mogła być dokonana jedynie na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. Nowy przepis zezwala na dokonanie zmian imienia (imion) lub nazwiska na podstawie decyzji administracyjnej i każdego orzeczenia sądowego w tym zakresie. Ponadto zgodnie z obecnym stanem prawnym, w przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła przed dniem ukończenia szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę należy przekreślić kolorem czerwonym dotychczasowe imię (imiona) lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię (imiona) lub nazwisko. Na dole strony należy umieścić adnotację „Dokonano zmiany imienia (imion)/nazwiska”, datę i czytelny podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania.

3) Opracowano nowy wzór świadectwa dojrzałości – druk nr 61 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jednocześnie określając w § 66 w ust. 2 okoliczności jego wydawania w danych latach szkolnych.

4) Wprowadzono rozwiązanie przewidujące możliwość wydawania uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach, odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej. Informacje ogólne dotyczące wydawania legitymacji oraz wzory tych legitymacji zostały określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5) W rozporządzeniu określono nowy wzór legitymacji dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych.

6) Wskazano wprost organ właściwy do wydawania legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz zaświadczenia o spełnianiu informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Ponadto określono tryb wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

7) W związku z przeprowadzaniem od roku szkolnego 2018/2019 egzaminu ósmoklasisty uwzględniono zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

8) Nowe rozwiązanie, zgodnie z którym świadectwo wydawane przez szkołę zamiast przez wychowawcę klasy może zostać podpisane przez innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora lub kierownika szkoły.

9) Uzupełniono przepisy odnoszące się do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, także o inne formy wychowania przedszkolnego.

10) Skorygowano, że to nie świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania, ale druki świadectw, dyplomów, zaświadczeń i legitymacji są drukami ścisłego zarachowania.

11) Doprecyzowano, że odpis świadectwa dojrzałości oraz odpis aneksu do świadectwa dojrzałości drukuje się łącznie z wizerunkiem pieczęci i podpisu dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a nie jak dotychczas z wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz z pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.

12) W § 17 ust. 2 dodano młodzieżowy ośrodek wychowawczy i młodzieżowy ośrodek socjoterapii w celu uspójnienia z przepisami rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606).

13) Doprecyzowano przepisy zwarte w § 20 odnoszące się do zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń w zakresie odnoszącym się do oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.

14) Wyrażenie „w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL–serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość” zastąpiono wyrażeniem „w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – nazwę i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość”.

15) Zrezygnowano ze stosowania skrótów w przypadku okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Przepisy odnoszące się do dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostały określone w przepisach przejściowych. Wykaz wzorów druków szkolnych, które będą obowiązywały w gimnazjach w latach szkolnych 2017/2018–2018/2019, oraz w szkołach ponadgimnazjalnych w poszczególnych latach szkolnych zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia. Jednocześnie w § 30 wskazano, które przepisy projektowanego rozporządzenia stosuje się do dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej otrzymają świadectwa szkolne promocyjne według wzorów określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia (na druku odpowiednio nr 3a lub 4a).

Arkusze ocen na nowo

W odniesieniu do arkuszy ocen w przepisach przejściowych wskazano, że dotychczasowe arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy są prowadzone do czasu zakończenia przez uczniów nauki w danej szkole. Również dotychczasowe indeksy zachowują ważność i są wypełniane do czasu zakończenia kształcenia przez ucznia albo słuchacza w danej szkole.

Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych arkusze ocen zostały określone w załączniku nr 7. Do tego załącznika wprowadzono także arkusz dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży. Dla tych uczniów w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 zakładany będzie arkusz ocen na druku odpowiednio nr 53b 10 i 63m. Ten arkusz w roku szkolnym 2017/2018 dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas VII szkoły podstawowej.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (projekt z 19 stycznia 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel