Tylko 7 dni na zgodę nauczycieli placówek doskonalenia na wyłączenie spod Karty Nauczyciela

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 23 października 2014 r.
Poleć znajomemu

Nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministrów stracą większość przywilejów z Karty Nauczyciela. Do 31 stycznia 2015 r. dyrektorzy tych placówek będę zobligowani do zaproponowania nowych warunków zatrudnienia. Nauczyciele będą mieli niewiele czasu na podjęcie decyzji czy kontynuować zatrudnienie na podstawie Kodeksu pracy.

Nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministrów stracą większość przywilejów z Karty Nauczyciela. Do 31 stycznia 2015 r. dyrektorzy tych placówek będę zobligowani do zaproponowania nowych warunków zatrudnienia. Nauczyciele będą mieli niewiele czasu na podjęcie decyzji czy kontynuować zatrudnienie na podstawie Kodeksu pracy.

Bez urlopu zdrowotnego, dodatków socjalnych i preferencyjnych zasad zwalniania z pracy

Zgodnie z planami resortu edukacji, zakres stosowania Karty Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, szkół artystycznych i przedmiotów zawodowych prowadzonych przez właściwych ministrów ma być analogiczny jak w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w CKE i OKE na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych. Oznacza to, że będą miały do nich zastosowanie wyłącznie przepisy dotyczące:

  • awansu zawodowego (art. 9a – 9i KN);
  • wynagrodzenia zasadniczego (art. 30 ust. 5 KN);
  • nagrody jubileuszowej (art. 47 KN);
  • nagród ministra edukacji za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (art. 49 ust. 1 pkt 3 KN);
  • medalu KEN (art. 51 KN);
  • prawa do zajmowania mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły (art. 58-60 KN);
  • prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (art. 67 KN);
  • uprawnień emerytalnych nauczycieli (art. 83-88, art. 90 KN);
Nauczyciele ci nie będą już objęci szczególnymi zasadami zwalniania z pracy; zostaną pozbawieni prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, dodatków socjalnych i świadczenia urlopowego.
7 dni wystarczy na podjęcie decyzji

Dyrektorzy ww. placówek do 31.01.2015 r. mają zaproponować na piśmie nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin – nie krótszy niż 7 dni – na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. Odmowa ich przyjęcia ma skutkować rozwiązaniem stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela. Zdaniem Ministra Pracy, zaproponowany termin jest zbyt krótki, biorąc pod uwagę, że zwykle tj. na podstawie art. 42 Kodeksu pracy, pracownik ma czas aż do połowy okresu wypowiedzenia na podjęcie decyzji. Minister Edukacji Narodowej nie przychylił się jednak do wniosku o wydłużenie tego terminu.

Taki termin - tj. co najmniej 7-dniowy – funkcjonuje już na gruncie ustawy o systemie oświaty (w przypadku przekazania szkoły publicznej osobie fizycznej lub prawnej, niebędącej jst) oraz Kodeksu pracy (w przypadku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę)

Źródło:

  • uwagi wniesione w czasie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel