Uproszczenie zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu

Rezygnacja z osobnego dziennika godzin karcianych, obowiązek odnotowywania godzin nieobecności ucznia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, zmiana sposobu układania ksiąg arkuszy ocen , poszerzenie katalogu dokumentacji przebiegu nauczania oraz gwarancja bezpłatnego dostępu do e-dziennika dla rodziców - takie zmiany ma wprowadzić nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

Rezygnacja z osobnego dziennika godzin karcianych, obowiązek odnotowywania godzin nieobecności ucznia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, zmiana sposobu układania ksiąg arkuszy ocen , poszerzenie katalogu dokumentacji przebiegu nauczania oraz gwarancja bezpłatnego dostępu do e-dziennika dla rodziców - takie zmiany ma wprowadzić nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

Wpis w księdze uczniów dopiero po rozpoczęciu nauki w danej szkole

Proces rekrutacji i przyjmowania uczniów do szkoły jest przeprowadzany w trakcie roku szkolnego poprzedzającego rok rozpoczęcia nauki w danej szkole co w praktyce powoduje, że niekiedy uczeń na skutek różnych zdarzeń losowych nie rozpoczyna faktycznie nauki w tej szkole, a według obowiązujących przepisów zostaje wpisany do księgi uczniów. W związku z tym, w nowym rozporządzeniu ws. dokumentacji proponuje się, by wpis w księdze uczniów dokonywany był chronologiczne według daty rozpoczęcia nauki w danej szkole.

Weryfikacja nie tylko liczby dni ale i godzin nieobecności uczniów

Obowiązujące przepisy z jednej strony umożliwiają nieklasyfikowanie ucznia z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającym połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Z drugiej strony nie wskazują sposobu ustalenia czy uczeń był nieobecny tak długo, gdyż odnotowuje się jedynie dni a nie godziny nieobecności na poszczególnych zajęciach. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek odnotowywania nie tylko obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, lecz także liczby godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach. Przepis ten będzie obowiązywał wyłącznie w szkołach dla dzieci i młodzieży, ponieważ w szkołach dla dorosłych warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uczestnictwo słuchacza w co najmniej połowie godzin zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania.

To rozwiązanie pozwoli jednoznacznie ustalić, czy nieobecność ucznia przekraczała połowę czasu przeznaczonego na dane zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Jeden dziennik innych zajęć

Nowe przepisy odstępują od wskazywania w rozporządzeniu dziennika przypisanego do konkretnego rodzaju zajęć (dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych) i zastąpienia ich jednym dziennikiem innych zajęć. W dzienniku tym nie będzie trzeba wskazywać danych adresowych, które zostały już wprowadzone w innych rodzajach dzienników prowadzonych w danej placówce.

W dzienniku innych zajęć wpisywane mają być tylko poniższe dane:

 1. imię i nazwisko ucznia (dziecka, wychowanka);
 2. oddział, do którego uczeń (dziecko, wychowanek) uczęszcza;
 3. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców ucznia (dziecka, wychowanka) - o ile je posiadają.
Dodatkowo w dzienniku innych zajęć ma być wpisywana data i czas trwania zajęć, co umożliwi monitorowanie ich realizacji. Wpisy w dzienniku nauczyciel będzie potwierdzał podpisem.
Rezygnacja z dziennika godzin karcianych

Nowe rozporządzenie przewiduje, że zajęcia prowadzone w ramach tzw. „godzin karcianych” będą odnotowywane w dzienniku zajęć lekcyjnych oraz dzienniku zajęć świetlicowych, a nie w odrębnym dzienniku godzin karcianych, jak dotychczas.

Nowość - zaświadczenie o przebiegu nauczania

W przypadku gdy uczeń opuści szkołę przed ukończeniem jednego roku nauki, a w szkołach policealnych i szkole dla dorosłych słuchacz opuścił szkołę przed ukończeniem jednego semestru nie będzie trzeba już wypełniać arkusza ocen. W takim wypadku szkoła będzie wydawała zaświadczenie o przebiegu nauczania.

Oceny uzyskane w szkole przyszpitalnej będą uwzględniane w szkole macierzystej

Rodzice uczniów, którzy uczęszczali do szkoły specjalnej zorganizowanej w podmiocie leczniczym lub jednostce pomocy społecznej, zgłaszali problem nie uwzględniania informacji o wynikach nauczania i zachowania uzyskanych przez ucznia w czasie pobytu w szkole specjalnej przez szkołę, do której uczeń wraca. Nowe rozporządzenia wprowadzi obowiązek uwzględniania tych wyników przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

Księgi arkuszy ocen układane wciąż alfabetycznie ale z uwzględnieniem roku ukończenia szkoły

Obecnie księgi arkuszy ocen są układane w ramach uczniów urodzonych w jednym roku w porządku alfabetycznym, co utrudnia ich kompletowanie, gdy uczniowi powtarzali klasę lub mieli odroczony obowiązek nauki. Ministerstwo Edukacji proponuje powrót do przepisów sprzed 14 lat i porządkowanie ksiąg arkuszy ocen w porządku alfabetycznym uczniów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę, a także sporządzanie wykazu tych uczniów.

Szerszy katalog dokumentacji przebiegu nauczania

Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów do aktualnych przepisów dotyczących możliwości spełniania obowiązku szkolnego (rocznego przygotowania przedszkolnego) poza szkołą (przedszkolem).  Katalog dokumentacji przebiegu nauczania zostanie rozszerzony zatem o:

 1. decyzję w sprawie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego (rocznego przygotowania przedszkolnego) poza szkołą (przedszkolem);
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania, o którym była mowa wyżej - wydawane uczniom, którzy opuścili szkołę przed ukończeniem jednego roku nauki oraz słuchaczom, który opuścili szkołę policealną lub szkołę dla dorosłych przed ukończeniem semestru;
 3. uchwały rady pedagogicznej dotyczące:
  - przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu;
  - skrócenia okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie lub zagrożonemu niedostosowaniem społecznym uczęszczającemu do zasadniczej szkoły zawodowej zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
Gwarancja bezpłatnego dostępu do dziennika elektronicznego dla rodziców

Obowiązujące przepisy nie precyzuje czy dostęp do wyników dziecka odnotowanych w dzienniku elektronicznym jest bezpłatny dla rodziców. Ta luka w prawie stanowi pole do nadużyć i nieporozumień. Nowe rozporządzenie jednoznacznie wskazuje, że wgląd do dokumentacji przebiegu nauczania, w tym do dziennika elektronicznego jest dla rodziców uczniów bezpłatny.

Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (projekt z dnia 30 lipca 2014 r., skierowany do uzgodnień i konsultacji).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel