Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Wraz z reformą oświaty zniesienie jednorazowego dodatku uzupełniającego

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 8 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Wraz z reformą oświaty zniesienie jednorazowego dodatku uzupełniającego

Poza rozwiązaniami przejściowymi projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewiduje również stałe zmiany w Karcie Nauczyciela. Niewątpliwie najważniejszą z nich jest zniesienie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Zmiana ta ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji.

Koniec z dodatkiem uzupełniającym

Jakkolwiek zmiana Karty Nauczyciela towarzysząca reformie organizacji systemu oświaty nie zmienia tego, że kształtując płace nauczycieli na obszarze swojej właściwości jednostki samorządu nadal mają dążyć do osiągnięcia średnich ustawowych, to przewiduje się uchylenie przepisów, które określały instrumenty zapewniające realną wykonalność tego postulatu. Uchylenie art. 30a i art. 30b powodować będzie, że wydatki samorządu na płace nauczycielskie nie będą już poddawane analizom według określonych z góry procedur, zniknie też mechanizm wyrównawczy w postaci jednorazowego dodatku uzupełniającego, który do tej pory miał stanowić rekompensatę dla nauczycieli, gdy system płac obowiązujący w danej jednostce samorządu nie zapewniał osiągnięcia średnich ustawowych. I w tym zakresie zmiana prowadzi de facto do przywrócenia stanu prawnego sprzed 22 stycznia 2009 r. Zniesienie dodatku uzupełniającego ma nastąpić dość szybko, bo już w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia nowej ustawy. Niemniej jednak w projekcie przewidziano przepisy przejściowe obligujące do ustalenia wysokości i wypłacenia dodatku w 2017 r.

Regulamin wynagradzania tylko na jeden rok kalendarzowy

Planowana zmiana dotycząca treści delegacji do uchwalenia przez organy stanowiące regulaminów dotyczących wysokości stawek i warunków przyznawania i wypłacania niektórych dodatków i składników wynagrodzenia nauczycieli to swoisty powrót do przeszłości. Zaproponowane nowe brzmienie jest bowiem w zasadzie tożsame z tym, które obowiązywało do 22 stycznia 2009 r. , a więc do wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1).

Zmiana ma zatem przywrócić zasadę, że przedmiotowe regulaminy uchwalane są na okres roku, co z kolei będzie skutkowało prowadzeniem każdego roku procesu uzgodnień treści regulaminu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Od 2009 r. jednostki samorządu mogły przyjmować regulaminy obowiązujące przez czas nieokreślony, które podlegały zmianom w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby lub woli po stronie organu prowadzącego. Po reformie konieczne zatem będzie uchwalanie nowego, pełnego regulaminu na każdy rok kalendarzowy także w sytuacji, gdy wolą organu prowadzącego uzgodnioną ze związkami zawodowymi będzie zachowanie ustalonych w poprzednim roku regulacji.

Niestety trudno jest odczytać motywy prawodawcy, jakimi kierował się proponując powrót do rozwiązań z przeszłości, albowiem w uzasadnieniu do projektu w odniesieniu do tej propozycji takowych nie przedstawiono, ograniczono się jedynie do wskazania na czym polegać ma zmiana.

Przewidując możliwość wystąpienia trudności z uchwaleniem regulaminu przed rozpoczęciem roku i wprowadzeniem go w życie (konieczna jest publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym i czternastodniowe vacatio legis), w którym akt miałby obowiązywać, ustawodawca zamierza wprowadzić rozwiązanie, dzięki któremu w przypadku nieuchwalenia regulaminu na kolejny rok zastosowanie będzie miał regulamin ubiegłoroczny, ale nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Rozwiązanie takie również jest kopią tego, co obowiązywało przed 22 stycznia 2009 r. Jego wejście w życie jest datowane na 14 dni po ogłoszeniu nowelizacji.

Informację o niekaralności dyscyplinarnej będzie pozyskiwał dyrektor a nie nauczyciel

Ustawodawca planuje również wprowadzenie zmian związanych z potwierdzaniem niekaralności karą dyscyplinarną przed zatrudnieniem nauczycielem. Otóż obecnie obowiązek ten spoczywa na nauczycielu. W projekcie przewidziano natomiast, że informacje o niekaralności dyscyplinarnej kandydata do pracy z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych ma pozyskiwać wyłącznie dyrektor. Zmiana ta, w odróżnieniu od opisanych wyżej, ma wejść w życie 1 marca 2017 r.

Doskonalenie zawodowe za granicą

Nowością w Karcie Nauczyciela ma być wprowadzenie zasad organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą (w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy). Doskonalenie to ma odbywać się na podstawie:

  • umów międzynarodowych,
  • porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, organy prowadzone, samorządy, organy administracji rządowej,
  • programów edukacyjnych UE,
  • zaproszeń podmiotów zagranicznych.

Szczegółowe zasady kierowania na doskonalenie zawodowe za granicą mają zostać uregulowane w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Rozporządzenie będzie regulowało m.in. zasady udzielania urlopów szkoleniowych i bezpłatnych, a także – co stanowi pewną nowość – świadczeń dla członków rodziny osób korzystających z doskonalenia zawodowego za granicą.

Okres doskonalenia zawodowego za granicą będzie zgodnie z nową regulacją podlegał zaliczeniu do stażu pracowniczego w kraju zatrudnienia. Zasady zaliczenia zostaną określone we wspomnianym rozporządzeniu.

Źródło:

  • Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (projekt z 10 listopada 2016 r.) – art. 4.
Michał Kowalski Patryk Kuzior

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel