Wymagania wobec szkół i placówek – projekt nowego rozporządzenia

Data publikacji: 27 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Wymagania wobec szkół i placówek – projekt nowego rozporządzenia

W projekcie rozporządzenia w sprawie wymagań dla szkół i placówek nowe wytyczne zostały sformułowane w sposób ogólny, pozwalający na ukierunkowanie działań i umożliwiający prowadzenie działalności zgodnie z lokalnymi potrzebami i możliwościami placówek. Przedstawiamy 9 wymagań na nowy rok szkolny.

Nie będzie dotychczasowych poziomów wymagań

W przedstawionym przez MEN projekcie zrezygnowano z podziału charakterystyk wymagań na poziomy podstawowy i wysoki, zapisując niezbędne działania szkół i placówek w jednej spójnej charakterystyce każdego z wymagań. Wymagania dotyczące prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych zostały opisane w taki sposób, aby szkoły i placówki mogły je realizować w zakresie rzeczywistych, aktualnych problemów.

Tak jak dotychczas spełnianie przez szkoły i placówki wymagań będzie badane w trybie nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji. 

9 wymagań na nowy rok szkolny

Wymagania priorytetowe wobec szkoły:

1)  Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Ważne w tym wymaganiu są:

  • adekwatność metod stosowanych przez nauczycieli do potrzeb uczniów,
  • rozwijanie umiejętności uczenia się wśród uczniów,
  • tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się,
  • komunikowanie celów i oczekiwań,
  • motywowanie i wspieranie uczniów przez nauczycieli,
  • sposób informowania uczniów o ich postępach, który pomaga im się uczyć.

Do tego wymagania zostały przeniesione zapisy dotyczące współpracy między nauczycielami w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

2) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Realizacja podstawy programowej pozwala na wspomaganie procesu rozwoju uczniów i kształtowanie postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi  indywidualnemu i społecznemu.

3) Uczniowie są aktywni

Ważnym elementem pracy szkoły jest wspieranie uczniów w podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach, wpływających na ich wszechstronny rozwój. Podkreśla się, że rezultatem pracy nauczycieli są też właściwe postawy uczących się wobec procesu uczenia.

4) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Wymaganie to jest ważne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uznającego wartości i uniwersalne normy. Ważne jest, aby realizowane w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne były dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska oraz aby eliminowały zagrożenia i wzmacniały wśród uczniów/wychowanków zachowania pożądane.

5) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Diagnozowanie indywidualnej sytuacji każdego ucznia i wykorzystywanie wyników tej diagnozy w procesie kierowania rozwojem ucznia, pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych. Wymaganie to podkreśla potrzebę formułowania celów i oczekiwań wobec uczniów na miarę ich możliwości oraz wspieranie ich w osiąganiu zakładanych celów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Pożądanym działaniem ze strony szkoły lub placówki jest pomoc w przezwyciężaniu trudności ucznia wynikających z jego sytuacji społecznej.

6) Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na osiągnięcia uczniów, dlatego właściwym jest, aby szkoła nie tylko zachęcała, ale wręcz wymagała udziału rodziców w tym procesie. Partnerstwo powinno zakładać także angażowanie rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy szkoły lub placówki.

7) Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym może przybierać różną postać – od przekazywania informacji po wspólne organizowanie przedsięwzięć. Szkoła lub placówka często stają się instytucją wpływającą na rozwój potencjału społecznego środowiska, w którym działa.

8) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Wykorzystywanie danych dotyczących efektywności własnej działalności jest przejawem wysokiego profesjonalizmu i chęci rozwoju, a także jedną z podstawowych cech organizacji uczącej się w społeczeństwie wiedzy.

9) Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

W wymaganiu ważne jest zapewnienie warunków odpowiednich do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnieniu szkole/placówce wspomagania zewnętrznego odpowiedniego do potrzeb.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (projekt z 13 czerwca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel