Wzrośnie subwencja oświatowa w roku 2016

Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego
Data publikacji: 30 października 2015 r.
Poleć znajomemu
Wzrośnie subwencja oświatowa w roku 2016

Zmiany w naliczaniu subwencji oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych uwzględnia projekt rozporządzenia dotyczącego podziału subwencji w roku 2016 r. Projekt przewiduje również więcej pieniędzy dla mniejszych gmin, a także zmiany w wyliczaniu subwencji na uczniów klas I-III.

Kwota subwencji na jednego ucznia wzrośnie do 98 zł

W projektowanym algorytmie podziału subwencji oświatowej liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez finansowy standard podziału subwencji oznaczony symbolem A. Standard A otrzymuje się dzieląc kwotę ogólną subwencji pomniejszoną o 0,4 % rezerwy, przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyliczyło, że standard A wyniesie ok. 5.357 zł - patrz: załącznik do projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

W stosunku do roku 2015 (5.258,68 zł) standard A wzrośnie o ok. 1,9%, tj. o 98 zł i wyniesie ok. 5.357 zł.

7 zmian w naliczaniu subwencji

Zaproponowano następujące zmiany w naliczaniu subwencji oświatowej w zakresie:

 1. małych gmin - mają być korzystniejsze dla gmin, które przekroczą 5.000 mieszkańców, rozwiązanie to będzie polegać na stopniowym obniżaniu subwencji naliczanej wagami P1 (dla uczniów szkół podstawowych) i P2 (dla uczniów gimnazjów) w wyniku redukcji liczby uczniów N1,i oraz N2,i - najpierw o 33%, a w kolejnym roku o 67%), zmiany te nie obejmą jednak nowych jednostek samorządu,
 2. uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą - w algorytmie podziału subwencji standardem finansowym A, wskaźnikiem korygującym Di oraz odpowiednimi wagami, w tym też wagami (P1 i P2) dla szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5.000 mieszkańców zaproponowano zmianę polegającą na wyłączeniu z przeliczania wagami P1 i P2, z uwagi na to, że w przypadku uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uczniowie ci nie uczą się w szkole i koszt ich kształcenia nie zależy od położenia placówki,
 3. uczniów klas I-III - zmiana wynika z limitu uczniów w klasach I-III, jaki będzie obowiązywać od 2016 r., zaproponowano podwyższenie wagi P33 z 0,3 na 0,45 oraz obniżenie wskaźnika stosowanego przy ustalaniu liczby uczniów przeliczanych wagą P33 z wartości 1,26 na 1,02,
 4. uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych:
 • utworzono dodatkową wagę dla uczniów objętych dodatkową nauką języka polskiego (P34) o wartości 1,5, zdaniem MEN dodatkowa nauka języka polskiego odbywa się niezależnie od nauczania języka mniejszości i w większości przypadków odbywa się w szkołach, w których nie ma uczniów należących do danej mniejszości,
 • zmieniono opisu wag algorytmu (od P11 do P13) tak, aby uczniowie należący do poszczególnych mniejszości narodowych lub etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym (kaszubskim) oraz uczniowie pochodzenia romskiego byli traktowani oddzielnie (względem siebie) przy określaniu ich liczebności w celu ustalenia, do której wagi się kwalifikują,
 1. uczniów niepełnosprawnych:
 • w opisie wagi P7 uwzględniono również dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, co spowoduje naliczanie subwencji oświatowej dla tej kategorii uczniów
 • określone wagi odnoszące się do uczniów niepełnosprawnych ustalane są na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • w opisie wagi P28 wskazano, że waga ta naliczana jest na uczniów klas terapeutycznych,
 1. wyliczenia liczby uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - zmieniono wskaźnik zwiększający o 0,6% liczbę uczniów tych szkół od 1 września 2016 r. w związku ze spodziewanym wzrostem liczy uczniów w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego oraz w związku ze wzrostem liczebności rocznika dzieci przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika uczniów kończącego gimnazjum (w 2012 r. wartość tego wskaźnika wynosiła 4,7%, w 2013 r. - 2,9 %, w 2014 - 3,1%, w 2015 r. wynosi 3,4%),
 2. placówek realizujących zadania pozaszkolne - podwyższono wartości wag P47 (z 0,030 na 0,034) i P48 (z 0,008 na 0,009) dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów w szkołach zlokalizowanych na terenie powiatu i województwa - jest to spowodowane zmianą przepisów dotyczących obowiązku organizowania i prowadzenia wspomagania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne.
Źródło:
 • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (projekt z 27 października 2015 r., skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).
Opracowanie: Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel