Zaostrzenie wymogów kwalifikacyjnych dla nauczycieli – MEN publikuje projekt nowego rozporządzenia

Data publikacji: 13 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Zaostrzenie wymogów kwalifikacyjnych dla nauczycieli – MEN publikuje projekt nowego rozporządzenia

MEN opublikowało długo oczekiwany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Sprawdźmy, jakie zmiany przewidziano w związku z nadchodzącą reformą oświaty!

Studia I stopnia wystarczą tylko do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej

Znaczącą zmianę stanowi ograniczenie uprawnień nauczycieli, którzy ukończyli jedynie studia I stopnia. Nauczyciele z tej grupy będą mieli kwalifikacje do nauczania jedynie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Aby zdobyć kwalifikacje do nauczania w pozostałych typach szkół i placówek, nauczyciel będzie musiał ukończyć studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie. Wymóg ten obejmie również nauczycieli języków obcych, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych i wychowawców w świetlicach szkolnych oraz internatach. Pominięto natomiast nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

Dotychczas studia I stopnia były wystarczające do nauczania w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, zaś zakłady kształcenia nauczycieli – w szkołach i placówkach specjalnych, szkolnych schroniskach młodzieżowych (wychowawcy), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych (w tym także przeznaczonych dla nieletnich niepełnosprawnością intelektualną) oraz schroniskach dla nieletnich. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia kandydaci do pracy w tych szkołach i placówkach będą musieli legitymować się tytułem magistra.

Nauczyciel 6-letniej szkoły podstawowej będzie mógł nadal uczyć w „ośmiolatce”

W pozostałym zakresie reforma struktury szkolnictwa nie będzie powodowała zasadniczych zmian w zakresie kwalifikacji nauczycieli. Oznacza to, że, z zastrzeżeniem zmian opisanych powyżej, nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania w 6-letnich szkołach podstawowych, będą mogli uczyć w 8-letnich szkołach podstawowych, nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych – w szkołach branżowych I stopnia, nauczyciele 3-letnich liceów ogólnokształcących – w 4-letnich liceach ogólnokształcących, zaś nauczyciele 4-letnich techników – w 5-letnich technikach.

Inne zmiany w zakresie wymogów kwalifikacyjnych

W projekcie przewidziano natomiast mniej istotne, aczkolwiek liczne zmiany. Wśród nich na uwagę zasługują:

  • zmiany w zakresie kwalifikacji nauczycieli religii,
  • nowości w kwalifikacjach nauczycieli zajęć dodatkowych z zakresu wychowania fizycznego,
  • modyfikacje wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • określenie wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  • uregulowania kwalifikacji dla pedagogów, psychologów i logopedów w przedszkolach
  • określenia kwalifikacji do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych oraz socjoterapeutycznych.

Rozwiązania przejściowe

Wyjątkowo dla nauczycieli, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życia rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, przewidziane zostały regulacje przejściowe pozwalające im pracować w ww. szkołach i placówkach. Podobne rozwiązanie przewidziano w projekcie dla nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie nowych przepisów na podstawie mianowania. Nowe wymogi kwalifikacyjne nie będą obowiązujące dla ww. grup nauczycieli.

Źródło:

  • Strona internetowa MEN (https://men.gov.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel