Zmiana przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 7 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiana przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie

Projekt nowego rozporządzenia ma na celu usprawnienie procesu wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, podnoszenia ich merytorycznej jakości oraz wyeliminowania występujących nieprawidłowości w tym zakresie. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które mają wejść w życie już od 1 września 2017 r.

15 obszarów zmian

W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, w projekcie rozporządzenia planowane są następujące zmiany:

1)  Właściwość zespołów orzekających – dookreślono, że zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków mających siedzibę na terenie działania poradni. Dotychczasowe regulacje określały jedynie właściwość zespołów orzekających dla uczniów szkół. Doprecyzowano także przepisy regulujące wydawanie orzeczeń i opinii dotyczących dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego ani nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

2) Organizacja pracy zespołu orzekającego – uwzględniono możliwość udziału w posiedzeniu zespołu orzekającego z głosem doradczym nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, asystentów nauczycieli, pomocy nauczycieli oraz asystentów edukacji romskiej – na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka. Dodano również przepis umożliwiający udział w posiedzeniach zespołu innych osób.

3) Wnioskowanie o wydanie opinii i/lub orzeczenia – przewidziano możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii, zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej. Do przyjmowania tych wniosków poradnie mogą wykorzystać dostępne systemy np. platformę E-PUAP. Zmieniono również dotychczasowy przepis regulujący konieczność złożenia 2 odrębnych wniosków w przypadku ubiegania się o wydanie dziecku jednocześnie dwóch orzeczeń, orzeczenia i opinii lub dwóch rodzajów orzeczeń i opinii. Dziecko może bowiem jednocześnie otrzymać np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

4)  Treść wniosku o wydanie orzeczenia albo opinii oraz dołączana dokumentacja –określono zakres danych zawartych we wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii. Wskazano, że wniosek wśród innych danych zawiera także numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka lub ucznia. Wskazano również, że wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i oświadczenie dotyczące uprawnienia wnioskodawcy do występowania w sprawach dziecka.

5)  Praca zespołu orzekającego – dokonano zmiany brzmienia dotychczasowego określenia „informacje o problemach dydaktycznych i wychowawczych” na „informacje o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia”. W informacji o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia należy bowiem wskazać nie tylko problemy, na jakie napotyka w codziennym funkcjonowaniu, lecz także mocne strony.

6)  Wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz dzieci i młodzieży, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki– wprowadzono nowe regulacje zobowiązujące zespoły orzekające do  uwzględnienia specyficznych cech wynikających z odmienności językowej i kulturowej dzieci i uczniów.

7) Opracowanie orzeczenia lub opinii – z posiedzenia zespołu należy sporządzić protokół, który zawiera informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem tego stanowiska, osobach uczestniczących w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym oraz przedstawionym przez nich stanowisku, a także stanowisku wnioskodawcy, którzy mogą wziąć udział w posiedzeniu zespołu. Orzeczenie i opinię przygotowuje wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu, którego imię i nazwisko umieszcza się w protokole.

8) Terminy wydawania orzeczeń i opinii – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinny być wydane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9) Treść orzeczeń i opinii – obok diagnozy funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniającej określenie potencjału rozwojowego oraz mocnych stron i uzdolnień, orzeczenie powinno określać okres, w jakim zachodzi potrzeba kształcenia specjalnego, a także zalecane warunki umożliwiające zaspokojenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron, wzmacniania aktywności i uczestnictwa ucznia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka lub placówki, a także - jeżeli zachodzi potrzeba - zakres indywidualnego wsparcia dziecka lub ucznia. Orzeczenie powinno określać także zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji odpowiednio podczas zajęć.

10)  Okres, na jaki wydaje się orzeczenie – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego. Rezygnacja z brzmienia przepisu w obecnie obowiązującym rozporządzeniu uniemożliwi wydawanie przez zespoły orzekające orzeczeń na okres dłuższy niż etap edukacyjny (np. ośmiu lat w przypadku szkoły podstawowej. Wskazano także, że orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

11)  Nieuwzględnienie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii – jeśli zespół nie uwzględni wniosku o wydanie orzeczenia, wydając odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, poradnia wydaje jednocześnie, w zależności od potrzeb, opinię wskazującą zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodano możliwość wydania nowego orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w razie: zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia, potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu, potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

12)   Termin przekazania orzeczenia lub opinii –skrócenie terminu przekazania orzeczenia lub opinii, którą przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia albo opinii.

13)   Odwołanie od orzeczenia– uzupełniono czynności kuratora oświaty w przypadku złożenia przez wnioskodawcę odwołania od orzeczenia. Kurator oświaty rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

14)   Rezygnacja z przepisów dotyczących kierowania – zrezygnowano z przepisów regulujących kierowanie do kształcenia specjalnego oraz indywidulanego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania. Regulacje w tym zakresie zawarte są w przepisach art. 127 ust. 13-15 oraz ust. 16 i 17 ustawy.

15)  Przepisy przejściowe – przewidziano, że do wniosków o wydanie orzeczenia albo opinii złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno‑pedagogicznych (projekt z 30 czerwca 2017 r.).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel