Zmiany w urlopach i zwolnieniach od pracy nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 27 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w urlopach i zwolnieniach od pracy nauczycieli

35 dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym oraz koniec z dniami opieki nad dzieckiem wykorzystywanymi na godziny - m.in. tak mają zmienić się zasady wypoczynku nauczycieli już od 1 stycznia 2018 r.

35 dni roboczych urlopu dla dyrektora szkoły

Obecnie osoby piastujące stanowiska kierownicze w szkole feryjnej korzystają z urlopu wypoczynkowego na takich samych zasadach, jak pozostali nauczyciele. Od 1 stycznia 2018 r. :

 • dyrektor szkoły
 • wicedyrektor szkoły
 • nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole
 • nauczyciel, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

mają mieć prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 2a projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

O wymiarze urlopu nauczyciela pracującego w różnych typach placówek zdecyduje wymiar etatu

Nowelizacja Karty Nauczyciela ma rozwiązać problem urlopu wypoczynkowego nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują zajęcia zarówno w placówce feryjnej, jak i nieferyjnej. O wymiarze urlopu i zasadach korzystania z niego ma decydować to, w której z placówek nauczyciel realizuje większą liczbę godzin pensum. W przypadku, gdy nauczyciel będzie realizował równą liczbę godzin zajęć w obu placówkach – urlop wypoczynkowy ma przysługiwać w wymiarze  odpowiadającym okresowi ferii szkolnych i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 3a projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

Urlop uzupełniający także za urlop dla poratowania zdrowia

Obecnie urlop zdrowotny przypadający w okresie ferii letnich i zimowych konsumuje urlop wypoczynkowy, a w konsekwencji nauczyciel nie ma prawa do urlopu uzupełniającego za ten czas. Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje, że urlop uzupełniający będzie przysługiwał także w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych z powodu urlopu dla poratowania zdrowia (art. 66 ust. 1 projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

Zasady korzystania z urlopu w placówkach nieferyjnych uregulowane szerzej w Karcie Nauczyciela

Planowane jest także wprowadzenie do Karty Nauczyciela zasad przesunięcia urlopu oraz udzielenia urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach nieferyjnych. Zgodnie z projektem, jeżeli nauczyciel nie będzie mógł rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

 1. czasowej niezdolności d pracy wskutek choroby,
 2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 3. powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
 4. urlopu macierzyńskiego,
 5. urlopu dla poratowania zdrowia

- urlop wypoczynkowy ulegnie przesunięciu na termin późniejszy.

Jeżeli zaś nauczyciel nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w części z powodu:

 1. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 3. powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
 4. urlopu macierzyńskiego,
 5. urlopu dla poratowania zdrowia

- urlopu wypoczynkowego trzeba będzie udzielić w terminie późniejszym
 (art. 66a projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

Powyższe zasady mają dotyczyć także urlopu wypoczynkowego nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach feryjnych. Jeżeli jednak osoby te przed dniem 1 stycznia 2018 r. nie wykorzystają przysługującego im urlopu uzupełniającego, z urlopu tego skorzystają na dotychczasowych zasadach (art. 140 projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
Wprowadzane regulacje są analogiczne jak w Kodeksie pracy, do którego obecnie należy się odnieść ustalając prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego. Z tą jednak różnicą, że do katalogu okoliczności uprawniających do urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie dodano wprost urlop dla poratowania zdrowia.
Obniżenie etatu w okresie prawa do urlopu wychowawczego z zachowaniem mianowania

Do Karty Nauczyciela planuje się dodać jednoznaczne zasady korzystania przez nauczycieli z możliwości pracy w niższym wymiarze w okresie, w którym nauczyciel jest uprawniony do urlopu wychowawczego. Zasady te są analogiczne jak w Kodeksie pracy , jednakże w przypadku nauczycieli placówek feryjnych ograniczono możliwość obniżenia wymiaru etatu w trakcie roku szkolnego. W przypadku nauczycieli szkół feryjnych obniżenie wymiaru zatrudnienia będzie mogło nastąpić:

 • bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego
  albo
 • z początkiem roku szkolnego
  (art. 67d projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).
Tylko nauczyciele, którzy zdecydują się na obniżenie wymiaru etatu bezpośrednio po urlopach związanych z rodzicielstwem będą mogli rozpocząć pracę w niższym wymiarze w trakcie roku szkolnego.
Skorzystanie z ww. uprawnienia nie spowoduje zmiany podstawy nawiązania stosunku pracy nauczyciela.
Koniec z dniami opieki wykorzystywanymi tylko w ramach godzin pensum

Wprowadzona do Kodeksu pracy możliwość wykorzystywania tzw. dni opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym nie sprawdziła się w placówkach oświatowych. Wątpliwości budziły zasady korzystania z tego uprawnienia przez nauczycieli, których wszak czas pracy nie jest w pełni ewidencjonowany. Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada, że nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat będzie przysługiwało zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 2 dni, bez możliwości przeliczenia tego zwolnienia na godziny (art. 67e projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

W obecnym stanie prawnym, wybierając zwolnienie godzinowe nauczyciel może nie stawić się do pracy przez kilka dni, gdyż odliczane z tytułu zwolnienia były wyłącznie godziny pensum. Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciel będzie mógł skorzystać z dni opieki nad dzieckiem wyłącznie dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. 
Planowany termin wejścia w życie ww. zmian w Karcie Nauczyciela to 1 stycznia 2018 r.
Więcej o planowanych zmianach w Karcie Nauczyciela w artykule: "KARTA NAUCZYCIELA 2018 - projekt ustawy już w sejmie".  

Źródło:

 • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (wersja skierowana do podpisu Prezydenta) - art. 76.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel