Zmiany w urlopach i zwolnieniach od pracy nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 października 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w urlopach i zwolnieniach od pracy nauczycieli

35 dni urlopu dla dyrektora szkoły, urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym oraz koniec z dniami opieki nad dzieckiem wykorzystywanymi na godziny - m.in. tak mają zmienić się zasady wypoczynku nauczycieli już od 1 stycznia 2018 r.

35 dni roboczych urlopu dla dyrektora szkoły

Obecnie osoby piastujące stanowiska kierownicze w szkole feryjnej korzystają z urlopu wypoczynkowego na takich samych zasadach, jak pozostali nauczyciele. Od 1 stycznia 2018 r. :

 • dyrektor szkoły
 • wicedyrektor szkoły
 • nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole
 • nauczyciel, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

mają mieć prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 2a projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

O wymiarze urlopu nauczyciela pracującego w różnych typach placówek zdecyduje wymiar etatu

Nowelizacja Karty Nauczyciela ma rozwiązać problem urlopu wypoczynkowego nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują zajęcia zarówno w placówce feryjnej, jak i nieferyjnej. O wymiarze urlopu i zasadach korzystania z niego ma decydować to, w której z placówek nauczyciel realizuje większą liczbę godzin pensum. W przypadku, gdy nauczyciel będzie realizował równą liczbę godzin zajęć w obu placówkach – urlop wypoczynkowy ma przysługiwać w wymiarze  odpowiadającym okresowi ferii szkolnych i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 3a projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

Urlop uzupełniający także za urlop dla poratowania zdrowia

Obecnie urlop zdrowotny przypadający w okresie ferii letnich i zimowych konsumuje urlop wypoczynkowy, a w konsekwencji nauczyciel nie ma prawa do urlopu uzupełniającego za ten czas. Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje, że urlop uzupełniający będzie przysługiwał także w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych z powodu urlopu dla poratowania zdrowia (art. 66 ust. 1 projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

Zasady korzystania z urlopu w placówkach nieferyjnych uregulowane szerzej w Karcie Nauczyciela

Planowane jest także wprowadzenie do Karty Nauczyciela zasad przesunięcia urlopu oraz udzielenia urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach nieferyjnych. Zgodnie z projektem, jeżeli nauczyciel nie będzie mógł rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

 1. czasowej niezdolności d pracy wskutek choroby,
 2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 3. powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
 4. urlopu macierzyńskiego,
 5. urlopu dla poratowania zdrowia

- urlop wypoczynkowy ulegnie przesunięciu na termin późniejszy.

Jeżeli zaś nauczyciel nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w części z powodu:

 1. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 3. powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
 4. urlopu macierzyńskiego,
 5. urlopu dla poratowania zdrowia

- urlopu wypoczynkowego trzeba będzie udzielić w terminie późniejszym
 (art. 66a projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

Powyższe zasady mają dotyczyć także urlopu wypoczynkowego nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach feryjnych. Jeżeli jednak osoby te przed dniem 1 stycznia 2018 r. nie wykorzystają przysługującego im urlopu uzupełniającego, z urlopu tego skorzystają na dotychczasowych zasadach (art. 140 projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
Wprowadzane regulacje są analogiczne jak w Kodeksie pracy, do którego obecnie należy się odnieść ustalając prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego. Z tą jednak różnicą, że do katalogu okoliczności uprawniających do urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie dodano wprost urlop dla poratowania zdrowia.

Obniżenie etatu w okresie prawa do urlopu wychowawczego z zachowaniem mianowania

Do Karty Nauczyciela planuje się dodać jednoznaczne zasady korzystania przez nauczycieli z możliwości pracy w niższym wymiarze w okresie, w którym nauczyciel jest uprawniony do urlopu wychowawczego. Zasady te są analogiczne jak w Kodeksie pracy , jednakże w przypadku nauczycieli placówek feryjnych ograniczono możliwość obniżenia wymiaru etatu w trakcie roku szkolnego. W przypadku nauczycieli szkół feryjnych obniżenie wymiaru zatrudnienia będzie mogło nastąpić:

 • bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego
  albo
 • z początkiem roku szkolnego
  (art. 67d projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).
Tylko nauczyciele, którzy zdecydują się na obniżenie wymiaru etatu bezpośrednio po urlopach związanych z rodzicielstwem będą mogli rozpocząć pracę w niższym wymiarze w trakcie roku szkolnego.
Skorzystanie z ww. uprawnienia nie spowoduje zmiany podstawy nawiązania stosunku pracy nauczyciela.

Koniec z dniami opieki wykorzystywanymi tylko w ramach godzin pensum

Wprowadzona do Kodeksu pracy możliwość wykorzystywania tzw. dni opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym nie sprawdziła się w placówkach oświatowych. Wątpliwości budziły zasady korzystania z tego uprawnienia przez nauczycieli, których wszak czas pracy nie jest w pełni ewidencjonowany. Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada, że nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat będzie przysługiwało zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 2 dni, bez możliwości przeliczenia tego zwolnienia na godziny (art. 67e projektowanego brzmienia Karty Nauczyciela).

W obecnym stanie prawnym, wybierając zwolnienie godzinowe nauczyciel może nie stawić się do pracy przez kilka dni, gdyż odliczane z tytułu zwolnienia były wyłącznie godziny pensum. Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciel będzie mógł skorzystać z dni opieki nad dzieckiem wyłącznie dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. 
Planowany termin wejścia w życie ww. zmian w Karcie Nauczyciela to 1 stycznia 2018 r.
Więcej o planowanych zmianach w Karcie Nauczyciela w artykule: "KARTA NAUCZYCIELA 2018 - projekt ustawy już w sejmie".  

Źródło:

 • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (wersja skierowana do podpisu Prezydenta) - art. 76.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel