W jaki sposób będą przekształcane szkoły zawodowe w branżowe

Leszek Zaleśny

Leszek Zaleśny

Data publikacji: 23 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: Czym charakteryzuje się szkoła branżowa i czy aktualna niewielka szkoła zawodowa wpisuje się w ten nowy typ szkoły? Jakie działania i jaki organ oraz w jakim terminie musi przekształcić aktualną zasadniczą szkołę zawodową (wielozawodową), aby ta od września 2017 r. stała się szkołą branżową?
Odpowiedź: Obecna zasadnicza szkoła zawodowa wpisuje się w nowy typ szkoły zawodowej, czyli w szkołę branżową I stopnia. Dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

5 kroków do przekształcenia szkoły zawodowej

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, przekształcenia dokona jednostka samorządu terytorialnego (JST) prowadząca szkołę:

1)      organ  stanowiący JST będzie zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,

2)      JST zobowiązany będzie do przedłożenia uchwały kuratorowi oświaty oraz związkom zawodowym w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

3)      kurator oświaty (związki zawodowe) wydadzą pozytywną opinię w ciągu 10 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, opinia kuratora oświaty będzie wiążąca dla JST (opinia związków zawodowych nie jest wiążąca),

4)      po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ stanowiący JST, do 31 marca 2017 r., podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,

5)      JST będzie zobowiązana do podjęcia do 30 listopada 2017 r. uchwał potwierdzających nastąpienie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia.

Szkoła zawodowa a branżowa

Zasadnicza szkoła zawodowa jest 3-letnią szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, a która jako publiczna:

1)      zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2)      przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

4)      realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a także podstawę programową kształcenia w zawodach oraz ramowy plan nauczania,

5)      realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów wymienionych w ustawie,

6)      umożliwia uzyskanie świadectw oraz dyplomów państwowych

(art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty).

Taką samą definicję szkoły branżowej I stopnia zawiera ustawa - Prawo oświatowe.

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia.
Leszek Zaleśny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel