Dieta radnego a urlop dla poratowania zdrowia

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Data publikacji: 27 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy nauczyciel - radny korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia może brać udział w posiedzeniach rady gminy?
Odpowiedź: Nie ma jednoznacznej wykładni, czy nauczyciel może sprawować mandat radnego w czasie urlopu dla poratowania zdrowia. Decyzja w tej sprawie należy do dyrektora.
Zakaz aktywności zarobkowego w trakcie urlopu zdrowotnego

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy (art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela). Sprawowanie mandatu radnego nie odbywa się na podstawie stosunku pracy. Kwestią sporną jest ustalenie, czy jest to działalność zarobkowa.

Dieta radnego nie jest równoznaczna z zarobkiem

Z uwagi na to, że Karta Nauczyciela nie zawiera definicji pojęcia „działalności zarobkowej” zasadne jest odwołanie się do przepisów i orzecznictwa sądowego. Zgodnie z tym orzecznictwem, działalność zarobkowa to taka, która jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu rozumianego jako nadwyżka przychodów nad nakładami (kosztami) - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 maja 2016 r., II FSK 935/14. Tymczasem osoba pełniąca funkcję radnego ma prawo do diety w wysokości określonej przez radę gminy. Dieta ta jednak w orzecznictwie nie jest traktowana jako zarobek. Uznaje się bowiem, że działalność radnego nie zmierza do osiągnięcia zarobku, ale jest funkcją służącą społeczności lokalnej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 marca 1994 r. III AUr 724/93). Wskazuje się, że dieta sprowadza się do wyrównania wydatków i strat spowodowanych pełnieniem funkcji przewodniczącego rady, a osoba pełniąca tę funkcję zachowuje prawo do zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji, a nie z tytułu samego faktu bycia taką osobą (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 21 lipca 2015 r. II SA/Op 177/15).

Kontrowersje w doktrynie

Inne stanowisko wyraziło MEN, stwierdzając, że ponieważ przepisy ustawy Karta Nauczyciela nie definiują pojęcia ˝działalność zarobkowa˝, dlatego dyrektor szkoły każdorazowo indywidualnie rozstrzyga, czy działania podejmowane przez nauczyciela w trakcie urlopu są działalnością zarobkową. Zdaniem MEN nauczyciele podczas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia powinni w maksymalnym stopniu korzystać z niezakłóconych warunków regenerowania organizmu. W ślad za tym ustawodawca gwarantuje wypłacanie wynagrodzenia ze środków publicznych (samorządowych), pomimo niewykonywania pracy w wysokości należnej nauczycielom wykonującym zadania. Dokonując wykładni celowościowej art. 73 ustawy Karta Nauczyciela, MEN stwierdza, iż przebywanie nauczyciela, który pełni funkcję radnego w gminie i pobiera z tego tytułu diety, na urlopie dla poratowania zdrowia wyczerpuje postanowienia ust. 7 ww. artykułu. Jednocześnie należy podkreślić, iż kuratoria oświaty nie są obecnie organem prowadzącym szkoły, dlatego upoważnieni są jedynie do wyrażania opinii własnej w powyższej kwestii (odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 1773 – z dnia 16 czerwca 2008 r.).

Brak jest jednoznacznej definicji „działalności zarobkowej” w Karcie Nauczyciela. W związku z tym ocena w sprawie odwołania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela pełniącego funkcję radnego należy do dyrektora.

Orzecznictwo:

  • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 maja 2016 r. (II FSK 935/14).
  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 marca 1994 r. (III AUr 724/93).
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 21 lipca 2015 r. (II SA/Op 177/15).
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel