140 milionów złotych na "Wyprawkę szkolną"

Data publikacji: 11 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

W 2012 r. na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd chce przeznaczyć 140 milionów złotych. To aż o 25 mln zł. więcej niż w zeszłym roku (2011 rok - 115 mln, 2010 rok - 103 mln). Dodatkowo dla rodziców uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zwiększono do 504 zł próg dochodów na członka rodziny pozwalający na otrzymanie zwrotu kosztów zakupu podręczników. Projekt Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" został 6 kwietnia przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

W 2012 r. na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd chce przeznaczyć 140 milionów złotych. To aż o 25 mln zł. więcej niż w zeszłym roku (2011 rok - 115 mln, 2010 rok - 103 mln). Dodatkowo dla rodziców uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zwiększono do 504 zł próg dochodów na członka rodziny pozwalający na otrzymanie zwrotu kosztów zakupu podręczników. Projekt Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" został 6 kwietnia przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Nowe kryteria dostępu do pomocy

W roku 2012 programem będą objęci uczniowie:

 1. rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej,
 2. w klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 3. w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 4. w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 5. w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 6. w klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
W tym roku zmianom mają ulec kryteria dostępu do pomocy. Przede wszystkim zwiększony ma być próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu.
Dofinansowanie dla rodziców 45% pierwszoklasistów
Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Podwyższenie dla tej grupy dzieci kryterium dochodowego powinno pozwolić na udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników rodzinom około 45% pierwszoklasistów.

Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

Ze względu na niewielkie wykorzystywanie w ubiegłych latach możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu podręczników przez rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie Wyprawka szkolna (3-4%), w projekcie tegorocznej edycji zaproponowano zmniejszenie udziału środków przeznaczonych dla tej grupy rodziców z 10% do 5% środków Programu. Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.

Program też dla uczniów z niepełnosprawnościami

Programem będą także objęci uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz
 • uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie zakupu podręczników miałoby wynosić:

 • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
 • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
 • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Źródło informacji:
 • Strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel