20 mln zł na drugą edycję programu MALUCH 2013

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
20 mln zł na drugą edycję programu MALUCH 2013

Do 8 sierpnia 2013 r. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne niebędące jest mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu państwa na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie). Na drugą edycję Programu Maluch 2013 przeznaczono w 2013 roku kwotę 20 mln zł, z możliwością jej zwiększenia.

Do 8 sierpnia 2013 r. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne niebędące jest mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu państwa na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie). Na drugą edycję Programu Maluch 2013 przeznaczono w 2013 roku kwotę 20 mln zł, z możliwością jej zwiększenia.

Druga edycja programu w związku ze zmianą ustawy żłobkowej

Nowelizacja ustawy „żłobkowej” zmienia m.in. zakres podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: mogą je otrzymywać nie tylko gminy, ale także m.in. podmioty niepubliczne i osoby fizyczne. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wychodząc naprzeciw tym zmianom, organizuje konkurs na dotacje z programu MALUCH, w którym można skorzystać z nowych możliwości.

Dofinansowanie na nowe miejsca opieki utworzone do 31 grudnia 2013 r.

O dotacje mogą się ubiegać:

 1. osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.
Beneficjenci Programu zobowiązani będą do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego
Szczególna uwaga skupiona na dziennych opiekunów

Przy kwalifikowaniu beneficjentów Programu brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca w instytucjach opieki nad małymi dziećmi w gminie, której dotyczy oferta, w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat w tej gminie,
 • podatkowe dochody gminy, na terenie której działa instytucja której dotyczy oferta, w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
 • wysokość miesięcznej opłaty od rodzica za pobyt i wyżywienie dziecka,
 • forma opieki nad dziećmi - z preferencjami dla dziennego opiekuna.
Wysokość dofinansowania

Udział budżetu państwa w dofinansowaniu zakwalifikowanej oferty wynosi:

 • w przypadku żłobków na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 r.:  1050 zł miesięcznie na jedno miejsce, nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania oraz nie więcej niż wartość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt i wyżywienie ustalonej bez uwzględnienia kwoty uzyskanego dofinansowania,
 • w przypadku klubów dziecięcych na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 r.:  520 zł miesięcznie na jedno miejsce, nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania oraz nie więcej niż wartość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt i wyżywienie ustalonej bez uwzględnienia kwoty uzyskanego dofinansowania,
 • w przypadku dziennych opiekunów na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 r.:  1050 zł miesięcznie na jedno miejsce, nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania oraz nie więcej niż wartość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt i wyżywienie ustalonej bez uwzględnienia kwoty uzyskanego dofinansowania,
 • w przypadku dziennych opiekunów na organizację nowych miejsc opieki u dziennego opiekuna w 2013 r.: 5000 zł, nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.
Uzyskane kwoty dofinansowań na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 r. uzyskane z dotacji z budżetu państwa pomniejszają  miesięczne opłaty rodziców.
Dofinansowaniu z budżetu państwa nie podlegają miejsca opieki, w przypadku których miesięczna opłata rodzica za pobyt i wyżywienie jest wyższa niż 200% kwoty miesięcznego dofinansowania na  zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki utworzonych w 2013 r. - z uwzględnieniem rodzaju instytucji.

Źródło:

 • strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel