30 lipca poznamy projekt zmian przepisów dot. rekrutacji do szkół i przedszkoli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Minęło już ponad pół roku odkąd Trybunał Konstytucyjny stwierdził wadliwość przepisów dotyczących rekrutacji do szkół i przedszkoli. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do resortu edukacji z zapytaniem o stan prac nad zmianą niekonstytucyjnych przepisów. Planowany termin przekazania projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty w tym zakresie ma zostać skierowany do konsultacji 30 lipca 2013 r. , jak wynika z odpowiedzi MEN.

Minęło już ponad pół roku odkąd Trybunał Konstytucyjny stwierdził wadliwość przepisów dotyczących rekrutacji do szkół i przedszkoli. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do resortu edukacji z zapytaniem o stan prac nad zmianą niekonstytucyjnych przepisów. Planowany termin przekazania projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty w tym zakresie ma zostać skierowany do konsultacji 30 lipca 2013 r. , jak wynika z odpowiedzi MEN.

RPO: Zostało 6 miesięcy na zmianę przepisów

Dnia 8 stycznia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 22 ust. 1 pkt 1 UoSO, upoważniający Ministra Edukacji Narodowej do określenia zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli, jest niezgodny z Konstytucją i przestanie obowiązywać z upływem 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw (pisaliśmy o tym w artykule: „TK: Zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli niezgodne z Konstytucją”). Zbliżający się termin wejścia w życie wyroku, a także napływające skargi obywateli zaniepokojonych niepewnością co do podstaw rekrutacji do przedszkoli i szkół zwróciły uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik, w wystąpieniu, zwrócił uwagę, że, „nowelizacja ustawy powinna jasno określać model sądowej kontroli decyzji podejmowanych w procesie rekrutacji. Zasady rekrutacji regulowane są nie tylko w aktach prawa powszechnie obowiązującego, ale wynikają także ze statutów placówek. Granica dopuszczalności tworzenia własnych zasad naboru powinna być precyzyjnie uregulowana w aktach prawa powszechnie obowiązującego i musi mieć wyraźną podstawę ustawową.”
MEN: 30 lipca 2013 r. przekażemy projekt ustawy do konsultacji

W odpowiedzi, resort edukacji wskazał że zmiany istniejących przepisów dotyczą w szczególności określenia na poziomie ustawowym:

  • kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół i placówek oświatowych,
  • zasad przeprowadzania rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół i placówek oświatowych,
  • procedury przeprowadzania rekrutacji, w tym procedury odwoławczej w przypadku nieprzyjęcia dziecka lub ucznia do publicznego przedszkola lub publicznej szkoły
  • zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.
Planowany termin przekazania projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty do konsultacji z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi i innymi resortami ustalono na 30 lipca 2013 r

Źródło:

  • strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).
  • wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 24 czerwca 2013 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej (RPO/654450/10/I/106.9 RZ) wraz z odpowiedzią z 8 lipca 2013 r.
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel