MEN na temat wypłacania nagrody jubileuszowej

Data publikacji: 12 grudnia 2011 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

MEN udzielił odpowiedzi na pytanie Czytelniczki, na temat terminu wypłacania nagrody jubileuszowej - czy należy to zrobić w dniu nabycia do niej praw czy pod koniec miesiąca. Zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią resortu edukacji.

Nagroda wypłacana w ostatnim dniu miesiąca

Zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia MENiS z 30 października 2001 r. nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

Jednak jako świadczenie jednorazowe jest ona wypłacana w ostatnim dniu miesiąca, w którym pracownik nabył do niej prawo (art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela).

Podstawa obliczenia nagrody jubileuszowej

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty (§ 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia MENiS z 30 października 2001 r.).

W przypadku, gdy nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudniony w innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

Przy obliczaniu nagrody uwzględnione godziny ponadwymiarowe

Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (§ 3 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 30 października 2001 r.). Natomiast ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

W związku z przepisem § 1 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r. obliczając nagrodę jubileuszową dla nauczyciela należy uwzględnić m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zaliczane jest do składników wynagrodzenia uwzględnianych w średnich wysokościach z miesięcy roku szkolnego. W związku z § 4 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc wyliczania nagrody, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu obliczania tej nagrody.

Zatem w przypadku nabycia przez nauczyciela prawa do nagrody jubileuszowej i wypłaty tej nagrody we wrześniu, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się w średniej wysokości z miesięcy roku szkolnego poprzedzających 30 września.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel