Projekt regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej powinien być skonsultowany ze związkami zawodowymi

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 17 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Projekt regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej powinien być skonsultowany ze związkami zawodowymi

Projekt aktu prawnego zawierającego regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli powinien być skonsultowany ze związkami zawodowy – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 9 czerwca 2016 r. Niewykonanie tego obowiązku przez organ prowadzący jest poważnym naruszeniem prawa skutkującym stwierdzeniem nieważności aktu zawierającego regulamin.

Organ prowadzący określa warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli …

Obowiązkiem organu prowadzącego szkołę jest coroczne wydzielenie w budżecie odpowiednich środków finansowych przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Jednocześnie organ prowadzący powinien określić rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Regulacje te powinny znaleźć się w zarządzeniu lub uchwale organu prowadzącego.

… ale przedtem musi zasięgnąć opinii związków zawodowych

9 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził nieważność Uchwały Rady Miasta w Barczewie w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Sąd wskazał, że każdy regulamin pomocy zdrowotnej powinien być przed jego podjęciem skonsultowany z działającymi w szkole organizacjami związkami zawodowymi.

Innymi słowy obowiązkiem organu prowadzącego jest przedłożyć projekt aktu prawnego zawierającego taki regulamin do zaopiniowania organizacjom związkowym, niezależnie od tego, czy regulamin ten obejmuje osoby będące członkiem związku zawodowego. Zdaniem Sądu regulamin ten wchodzi w zakres zadań związków zawodowych. Niewykonanie tego obowiązku jest poważnym uchybieniem, które skutkuje nieważnością podjętego aktu.

Orzecznictwo:

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 9 czerwca 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 408/16 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl)
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel