Rekrutacja do przedszkoli na wokandzie TK

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 listopada 2012 r.
Poleć znajomemu

8 stycznia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności zasad rekrutacji do przedszkoli z ustawą zasadniczą. Zdaniem Rzecznika, obecna regulacja nie daje wytycznych, w jaki sposób zasady rekrutacji powinny być określone i dlatego jest niekonstytucyjna. Ministerstwo uważa zaś, że jest to zamierzona dowolność kształtowania tych zasad, dająca możliwość dostosowania ich do potrzeb lokalnej społeczności.

8 stycznia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności zasad rekrutacji do przedszkoli z ustawą zasadniczą. Zdaniem Rzecznika, obecna regulacja nie daje wytycznych, w jaki sposób zasady rekrutacji powinny być określone i dlatego jest niekonstytucyjna. Ministerstwo uważa zaś, że jest to zamierzona dowolność kształtowania tych zasad, dająca możliwość dostosowania ich do potrzeb lokalnej społeczności.

RPO: Zbyt duża swoboda w kształtowaniu zasad naboru do przedszkoli

14 września 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału o stwierdzenie niezgodności art. 22 ustawy o systemie oświaty z Konstytucją. W ocenie Rzecznika, przepis ten daje zbyt szerokie kompetencje do ustalenia zasad przeprowadzania naboru do przedszkoli w drodze rozporządzenia, bowiem nie zawiera żadnych unormowań czy wskazówek co treści tego aktu. W efekcie obecnie istniejących regulacji prawnych rozporządzenie to nie jest aktem wykonawczym, ale samoistnym, samodzielnie regulującym zasady mające wpływ na dostępność edukacji. (Więcej w artykule „RPO: Zasady rekrutacji do szkół publicznych są niezgodne z prawem!”).

MEN: Musi być swoboda, pozwalająca dostosować zasady rekrutacji do lokalnych potrzeb

Sprawą rekrutacji do przedszkoli zainteresował się poseł Maciej Orzechowski. W interpelacji z 27 września 2012 r. nr 9796 poprosił resort edukacji o odniesienie się do przedstawionego przez Rzecznika problemu. W odpowiedzi, MEN wskazało, że obecnie szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określa statut przedszkola, zaś rozporządzenie wydane na podstawie art. 22 UoSO, przyznaje pierwszeństwo dzieciom:

  • odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne (obecnie 5-latki oraz te 6-latki, które nie rozpoczęły realizacji obowiązku szkolnego);
  • matek lub ojców samotnie je wychowujących;
  • matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów;
  • umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Dodatkowe kryteria rekrutacji może ustalić organ prowadzący daną placówkę. Jest to pewna zamierzona dowolność w ustalaniu zasad rekrutacji do przedszkoli na terenie kraju w zależności od warunków i potrzeb lokalnej społeczności.

Rozstrzygnięcie Trybunału niezwłocznie opublikujemy na Portalu Oświatowym.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel