RPD: Błędy w systemie oceniania odstraszają młodzież od lekcji WF

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 września 2014 r.
Poleć znajomemu

Młodzież nie chce być oceniana jedynie za swoją sprawność fizyczną. Chce bawić się w ruchu. Ocena z wychowania fizycznego powinna zatem uwzględniać przede wszystkim zaangażowanie ucznia i włożony wysiłek, a nie sprawność fizyczną i to powinno być należycie uregulowane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania - zwraca uwagę po raz kolejny Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej.

Dyrektorzy powinni zadbać o doskonalenie zawodowe nauczycieli WF

Uczeń niewłaściwie oceniany nie lubi zajęć wychowania fizycznego, nie chce ćwiczyć, unika lekcji. To sprawia, że jest coraz mniej sprawny ruchowo, a tym samym postrzega siebie jako gorszego od innych, zaś zaniżona samoocena rzutuje na jego postawę także w innych sferach życia - zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej.  Dlatego tak ważne jest dostosowanie wewnątrzszkolnych systemów oceniania do uregulowań §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.),  który stanowi: „.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć”.

Problem niewłaściwego organizowania i oceniania zajęć wychowania fizycznego rzecznik Praw Dziecka podnosił już w wystąpieniach generalnych z 20 lipca 2011 roku, 20 lipca 2012 roku i 28 czerwca 2013 roku, a mimo to nie został on rozwiązany. 9 września 2014 r. po raz kolejny Rzecznik zwraca się do Minister Edukacji z prośbą o rozwiązanie problemu masowych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego.

Rzecznik zwrócił się do MEN o:
  1. zobowiązanie - za pośrednictwem kuratorów oświaty - dyrektorów szkół, w których występują problemy z frekwencją na lekcjach WF do zorganizowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli wychowania fizycznego, aby mogli należycie wykonywać powierzone im zadania
  2. zbadanie, w jakim stopniu organizacja zajęć wychowania fizycznego oraz wewnątrzszkolne zasady oceniania są dostosowane do obowiązujących przepisów prawa.

Na problem unikania lekcji WF zwracała też uwagę Najwyższa Izba Kontroli, wskazując, że mimo coraz lepszej infrastruktury sportowej, absencja uczniów na lekcjach WF-u jest wciąż bardzo wysoka. Odsetek uczniów zwolnionych z lekcji wychowania fizycznego nie oddaje skali zjawiska. Po uwzględnieniu osób, które nie ćwiczą z powodu braku stroju czy usprawiedliwień od rodziców, w szkołach ponadgimnazjalnych nie uczestniczy w lekcji 30% uczniów. Tymczasem już blisko pół miliona uczniów w Polsce ma problemy z nadwagą lub cierpi z powodu skrzywienia kręgosłupa.

Więcej w artykule: „ NIK: Uczniowie wciąż unikają lekcji WF ”.

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej z 9 września 2014 r. (ZEW/500/4/2014/ZA).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel