RPD: Lekcje WF-u powinny uczyć aktywności fizycznej!

Data publikacji: 26 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak wystąpił 20 lipca 2012 r. do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w kwestii organizacji oraz oceniania osiągnięć uczniów na zajęciach wychowania fizycznego.

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak wystąpił 20 lipca 2012 r. do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w kwestii organizacji oraz oceniania osiągnięć uczniów na zajęciach wychowania fizycznego.

W trosce o sprawność fizyczną i zdrowie uczniów

Na powyższy problem Rzecznik Praw Dziecka zwracał już uwagę w wystąpieniu z lipca 2011 r. W odpowiedzi ówczesny Minister Edukacji Narodowej wyraziła zamiar przeprowadzenia w roku szkolnym 2011/2012 kontroli zgodności organizacji zajęć wychowania fizycznego z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

W myśl obowiązujących przepisów, nowa podstawa programowa kładzie nacisk na troskę o sprawność fizyczną uczniów, a co za tym idzie na ich zdrowie.

Lekcje WF-u powinny wytwarzać nawyk aktywności fizycznej, rozwijając zainteresowania o charakterze rekreacyjnym, sportowym, turystycznym lub tanecznym, dlatego mogą być realizowane nie tylko jako zajęcia klasowo-lekcyjne, ale też jako zajęcia wybrane przez uczniów w oparciu o określone warunki.

W wielu szkołach nie przewiduje się jednak takiej ewentualności.

Bez odniesienia do możliwości danego ucznia

Z listów kierowanych do Rzecznika przez samych uczniów wynika także, że w wewnątrzszkolnych systemach oceniania nie ma wyraźnego odniesienia do indywidualnych możliwości młodego człowieka oraz wysiłku, wkładanego przez niego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Marek Michalak zaznaczył też, że konieczne jest wskazanie w sposób wymierny (także w odniesieniu do ucznia mniej sprawnego ruchowo), przy jakim wysiłku i wkładzie pracy w wykonywanie zadań, może on uzyskiwać coraz wyższe oceny z tego przedmiotu, łącznie z otrzymaniem tej najwyższe, celującej.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa RPD.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel