Jakie oświadczenia zebrać od uczniów na początku roku szkolnego

Bożena Winczewska

Bożena Winczewska

Data publikacji: 9 sierpnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Jakie oświadczenia zebrać od uczniów na początku roku szkolnego

Na początku roku szkolnego dyrektor powinien otrzymać od rodziców lub pełnoletnich uczniów dokumenty niezbędne do właściwego zorganizowania pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Sprawdzamy, jakie to dokumenty.

5 niezbędnych oświadczeń

1)  pisemne oświadczenia wyrażające życzenie udziału w zajęciach religii lub etyki (art. 12 ustawy o systemie oświaty, § 1 ust. 2 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r.).

2)  wnioski w sprawie nauki języka mniejszości lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury (art. 13 ustawy o systemie oświaty, § 2 rozporządzenia MEN z 18 sierpnia 2017 r.),

3)  wnioski o zwolnienie z realizacji określonych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art. 44d ustawy o systemie oświaty, § 4, 5 i 6 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r.),

4)  deklaracje związane z udziałem uczniów w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” (§ 4 rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 1999 r.),

5) wnioski w sprawie spełniania obowiązku nauki poza szkołą (art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Religia i etyka na życzenie

W publicznych szkołach na życzenie rodziców bądź samych uczniów dyrektor zobowiązany jest zorganizować naukę religii i etyki. Po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie. Życzenie powinno być wyrażane w formie pisemnego oświadczenia składanego na początku roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Nie musi być ono ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

O naukę języka mniejszości trzeba wnioskować do 20 września

Szkoła publiczna powinna umożliwiać uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole organizuje dyrektor, na wniosek składany na zasadzie dobrowolności  przez rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się w postaci papierowej dyrektorowi szkoły, w terminie do 20 września. Wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia w danej szkole, a jego złożenie jest równoznaczne z:
 • w przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia,
 • w przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.

Przed rozpoczęciem nauki języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury dyrektor szkoły powinien poinformować rodziców, którzy złożyli wniosek o:

 • celu prowadzonych zajęć i ich miejscu w tygodniowym rozkładzie zajęć,
 • informacjach odnotowywanych w dokumentacji przebiegu nauczania, na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz świadectwach dojrzałości – w przypadku udziału ucznia w zajęciach z języka mniejszości lub języka regionalnego,  
 • warunkach i sposobie oceniania i klasyfikowania ucznia z zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury, a także wpływie oceny z zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej oraz ukończenie szkoły,
 • uprawnieniach i obowiązkach uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego oraz o wymaganiach egzaminacyjnych.
Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się w postaci papierowej dyrektorowi nie później niż do 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału ucznia w tych zajęciach.

Możliwe zwolnienie z niektórych obowiązkowych zajęć

Uczniowie mogą być zwolnieni z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Zwolnienia udziela dyrektor szkoły:

 • z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,
 • z nauki jazdy pojazdem silnikowym na podstawie przedłożonego przez ucznia prawa jazdy odpowiedniej kategorii w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym,
 • z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego, w przypadku ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Nieobowiązkowe wychowanie do życia w rodzinie

Na realizację zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczeń pełnoletni sam zgłasza dyrektorowi szkoły w formie pisemnej taką.

Zezwolenie na naukę poza szkołą - przed rozpoczęciem roku szkolnego

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której uczeń został przyjęty, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez niego obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego, jeżeli:

 • szkoła, do której uczeń został przyjęty, znajduje się na terenie województwa, w którym on zamieszkuje,
 • do wniosku o wydanie zezwolenia została dołączona opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie rodziców o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym oraz zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek nauki poza szkołą do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.  
Bożena Winczewska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel