MEN o nowym roku szkolnym 2018/2019

Data publikacji: 31 sierpnia 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN o nowym roku szkolnym 2018/2019

Kolejne podwyżki dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, a także nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej to jedne z ważniejszych spraw na rok szkolny 2018/2019. Za resortem edukacji przedstawiamy 17 podstawowych zadań i planów na najbliższy rok szkolny.

1) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Rok szkolny 2018/2019 będzie kolejnym etapem wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie II, V i VIII szkoły podstawowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotuje i przeprowadzi co najmniej 16 szkoleń (w zakresie poszczególnych przedmiotów) dla nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w placówkach doskonalenia nauczycieli. Opracuje również materiały informacyjne dla nauczycieli.

2) Wsparcie samorządów w zadaniach związanych z reformą edukacji

MEN stworzyło w 2017 r. dodatkowy mechanizm wsparcia finansowego samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej. Cała kwota rezerwy na rok 2018 wynosi 172,3 mln zł. 

Dodatkowo jednym z priorytetów w 2018 r. jest przekazanie środków samorządom na doposażenie pracowni przedmiotowych/laboratoriów w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Cały program dofinansowania jest zaplanowany na 4 lata.

Rozszerzono kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych.

3) Finanse na wychowanie przedszkolne

Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję na każdego 6-latka w przedszkolu w kwocie ok. 4,3 tys. zł średnio na dziecko. Łącznie samorządy otrzymały dodatkowo na ten cel subwencję w 2018 w kwocie 1,612 mld zł, w roku 2017 była to kwota 1,429 mld zł. Ponadto samorządy na dzieci w wieku 2,5-5 lat otrzymują dodatkowo dotację przedszkolną w wysokości 1370 zł na dziecko.

4) Zmiany w statusie nauczycieli

Od września zmienione będą przepisy dotyczące nauczycieli m.in.: związane z awansem zawodowym i oceną pracy, czasem pracy, urlopem wypoczynkowym i urlopem dla poratowania zdrowia, uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem oraz ze sposobem zatrudnienia. Wprowadzony został nowy system oceniania pracy nauczyciela. Rozwiązania te pozwolą na transparentność i zobiektywizowanie tych ocen.

5) Podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o kolejne 5% (w kwietniu średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35%). W ciągu 3 lat wynagrodzenia nauczycieli zostaną podniesione o ok. 15,8%. Całość tej podwyżki wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.

6) Kontynuacja programu „Aktywna tablica”

W ramach programu „Aktywna tablica” szkoły podstawowe zostają wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Na program w latach 2017-2019 jest przewidziana łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

7) Wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

W tym roku do OSE zostanie przyłączonych 1500 lokalizacji. Zgodnie z ustawą o OSE w 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce będą mieć bezpłatny, szybki i bezpieczny internet, a uczniowie i nauczyciele zyskają możliwości korzystania w pełni z nowych form edukacji cyfrowej.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie: www.cppc.gov.pl

8) Egzaminy w 2019 r i pierwszy egzamin ósmoklasisty

Od 15 do 17 kwietnia 2019 r. po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Uczeń obowiązkowo przystąpi do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Centralna Komisja Egzaminacyjna planuje przeprowadzenie w grudniu 2018 r. próbnego egzaminu ósmoklasisty. Udział szkół w takiej próbie będzie dobrowolny.

Egzamin gimnazjalny w terminie głównym zaplanowano od 10 do 12 kwietnia 2019 r. Zostanie przeprowadzony dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych. Egzamin ten będzie przeprowadzany do roku szkolnego 2019/2020 włącznie. Natomiast egzamin maturalny odbędzie się na dotychczasowych zasadach i rozpocznie się 6 maja.

Pełny harmonogram egzaminów na 2019 rok znajdziesz tutaj>>

9) Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, dotyczące m.in. zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych czy praktycznej nauki zawodu, w tym kształcenia młodocianych. Cel podejmowanych przez MEN działań to przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne.

Od 1 września 2018 r. branżowe szkoły I stopnia będą mogły prowadzić kształcenie w nowym zawodzie – monter stolarki budowlanej.

10)  Doradztwo zawodowe z nowymi przepisami

1 września 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie MEN w sprawie doradztwa zawodowego, które będzie realizowane w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny. Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program. W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły zatwierdza program w terminie do 31 października 2018 r.

11)  Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Edukacja włączająca to priorytet działań MEN, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. Uczeń z niepełnosprawnością ma się uczyć w szkole ze swoimi rówieśnikami, a szkoła musi mu to zapewnić. Za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia bądź wątpliwości co do rozwiązań dyrektora, powinien zwrócić się o pomoc lub wsparcie do kuratora oświaty.

12)  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

We wszystkich kuratoriach oświaty od września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. W tym celu MEN utworzyło także specjalną zakładkę www.men.gov.pl/rekrutacja Wkrótce do wszystkich zainteresowanych rodziców trafi ulotka z podstawowymi informacjami w tym zakresie.

13)  Nowość! e-legitymacje szkolne

Od 1 września br. szkoły mogą wydawać uczniom legitymacje szkolne – tak jak dotychczas – w postaci papierowej albo plastikowej karty, czyli e-legitymacji szkolnej. Na rewersie wzoru e-legitymacji znalazło się pole umożliwiające nadruk w procesie personalizacji karty numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Przepisy umożliwiają ponadto kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły czy związanych z przejazdami środkami transportu publicznego. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Dotychczas wydane legitymacje szkolne zachowują ważność do czasu zakończenia przez ucznia lub słuchacza nauki w danej szkole.

14)  „Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa”

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” zakłada wsparcie finansowe szkół i placówek, w tym także szkół polonijnych w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Środki z programu mogą być również przeznaczane na działania służące rozwijaniu szacunku do tradycji i dorobku narodowego, a także kształtowaniu poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami. Program będzie kontynuowany do 2020 r.

15)  1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra

MEN ogłosił, że 1 października 2018 r. będzie Ogólnopolskim Dniem Tornistra. W tym dniu będzie sprawdzane, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne.

16)  Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczną się w poniedziałek, 3 września 2017 r. i zakończą w piątek, 21 czerwca 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2018 r., przerwa wiosenna od 18 do 23 kwietnia 2019 r.

Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2018/2019 można pobrać tutaj>>

17)  Dodatkowe dni wolne od zajęć

Dyrektor do 30 września 2018 r. ma obowiązek poinformować nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi odpowiednio:

  • do 8 dni – w szkole podstawowej,
  • do 10 dni – w liceum ogólnokształcącym i technikum,
  • do 6 dni – w branżowej szkole I stopnia, szkole policealnej oraz placówce kształcenia praktycznego,
  • od roku szkolnego 2020/2021 – do 6 dni w branżowej szkole II stopnia.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel