Do 4 godzin zajęć tygodniowo bez umowy o pracę

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 6 grudnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Do 4 godzin zajęć tygodniowo bez umowy o pracę

W placówkach niepublicznych będzie można nawiązać współpracę z nauczycielami realizującymi nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne tygodniowo na innej podstawie niż umowa o pracę. Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Kłopotliwe umowy o pracę w placówkach niepublicznych

1 września 2018 r. wprowadzono obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli placówek niepublicznych na podstawie umowy o pracę (art. 10a Karty Nauczyciela). Przepis ten miał chronić nauczycieli przed zawieraniem tzw. umów śmieciowych oraz prowadzeniem zajęć z dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej. Od początku przepis ten jednak budził sprzeciw nauczycieli, którzy realizują tylko kilka godzin zajęć w miesiącu.

Do 4 godzin tygodniowo bez umowy o pracę

1 stycznia 2019 r. do art. 10a Karty Nauczyciela zostanie wprowadzony wyjątek od zasady zawierania umowy o pracę, a dotyczyć on będzie nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami  lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo. Warunkiem jednak jest takie określenie treści łączonego strony stosunku prawnego, by nie przeważały cechy charakterystyczne dla stosunku pracy tj. wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora placówki i pod jego kierownictwem.

Nauczyciele wydaleni z zawodu będą mogli pracować na tej podstawie

Zawarcie innej umowy niż umowa o pracę wymagać będzie przedłożenia przez osobę, która będzie prowadzić zajęcia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Przepisy pomijają jednak obowiązek weryfikacji takiej osoby w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych, a tym samym nie wykluczają podjęcia takiej współpracy z nauczycielami, którzy zostali ukarani karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela.

  • Ustawa z 22 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) - art. 6 pkt 11, art. 170 pkt 3.
  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 10a (w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r.).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel