Indywidualne nauczanie - nowe rozporządzenie wchodzi w życie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 września 2014 r.
Poleć znajomemu
Indywidualne nauczanie - nowe rozporządzenie wchodzi w życie

9 września 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Nowe rozporządzenie m.in. precyzuje formę prowadzenia zajęć indywidualnych oraz umożliwia szybszy powrót do grupy rówieśniczej w przypadku ustania przyczyn dla których uczeń nie mógł uczęszczać do placówki.

Nauczane indywidualne, czyli w bezpośrednim kontakcie z uczniem

W przepisach doprecyzowano, że indywidualne przegotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie jest  organizowane w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z  uczniem, a nie w formie zajęć odpowiednio z oddziałem z rówieśnikami.

Nowe przepisy umożliwiają m. in.:

  • prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez jednego lub dwóch nauczycieli;
  • organizację zajęć w miejscu pobytu dziecka lub ucznia (katalog miejsc, w których dziecko może przebywać jest otwarty) - w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty (a nie jak dotychczas jedynie specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
  • prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze godzin wyższym niż maksymalny wymiar określony bezpośrednio w przepisach rozporządzenia oraz - w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia - niższym niż minimalny wymiar;
  • niezwłoczne zakończenie przez dyrektora organizacji zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, co umożliwi szybszy powrót do grupy rówieśniczej;
  • organizację zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dla uczniów których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, gdy w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz placówka dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się takie zajęcia;
  • udział dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w różnych formach uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, organizowanych poza tygodniowym wymiarem zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, np. w uroczystościach i imprezach szkolnych.

 

Źródło:

  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r., poz. 1157).
Opracowanie

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel