Minimalne wynagrodzenie za pracę 2018 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Minimalne wynagrodzenie za pracę 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. pracownicy zarobią 100 zł więcej niż w poprzednim roku tj. co najmniej 2.100 zł. W konsekwencji wzrosną także inne świadczenia pracownicze ustalane na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także godzinowa stawka pracy na umowie zlecenia.

Co najmniej 2.100 zł brutto

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2018 roku nie będzie mogła być niższa niż 2.100 zł. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Wynagrodzenie minimalne to nie tylko pensja zasadnicza

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych z wyjątkiem:

  1. nagrody jubileuszowej;
  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  4. dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
Oznacza to, że do minimalnego wynagrodzenia za pracę należy wliczyć m.in. dodatek za wysługę lat, premie uznaniowe i regulaminowe etc.

Nieosiągnięta płaca minimalna = konieczne wyrównanie!

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika będzie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Wyższa płaca minimalna to m.in. wyższe odprawy

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wrosną także inne świadczenia m.in.:

  • odprawa przy zwolnieniu grupowym,
  • kwota wolna od potrąceń,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenie za czas przestoju,
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Minimalna stawka godzinowa 13,70 zł

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie także minimalna stawka godzinowa. Rząd przyjął, że minimalna stawka godzinowa w 2018 roku wyniesie 13,7 zł brutto. Stawka ta ma zastosowanie do określonych umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel