Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.

Data publikacji: 7 stycznia 2019 r.
Poleć znajomemu
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.250 zł, zaś minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 zł.

Jak obliczyć czy pracownik osiąga minimalne wynagrodzenie za pracę

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 1 i 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). 

W myśl postanowień załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń przyjęta przez GUS, do którego odsyła ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności:

 1. wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,
 2. dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,
 3. premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
 4. dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
 5. wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz niewynikające z zakresu czynności,
 6. wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (np. dyżury, pełnienie pogotowia domowego),
 7. wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 8. wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i in.),
 9. nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne,
 10. uposażenia posłów i senatorów wraz z uposażeniem dodatkowym, odprawy emerytalne, rentowe i parlamentarne posłów i senatorów, odprawy pracowników biur klubów, kół poselskich i senatorskich oraz zespołów parlamentarnych w związku z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu, a także odprawy dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, z którymi został rozwiązany stosunek pracy w związku z upływem kadencji,
 11. świadczenia o charakterze deputatowym (wartość świadczeń w części nieopłaconej przez pracownika) lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglowe, energetyczne, środków spożywczych), a także ekwiwalenty za umundurowanie jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,
 12. świadczenia odszkodowawcze (w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia), dodatek wyrównawczy wypłacany pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Z katalogu tego ustawa wyłącza jednak:

1)    nagrody jubileuszowe;

2)    odprawy pieniężne przysługujące pracownikom w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3)   wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;

4)   dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
(art. 6 ust. 5  ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Dodatek za wysługę lat obecnie wliczany jest do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Trwają jednak prace nad nowelizacją ustawy poprzez wyłączenie tego składnika wynagrodzenia ze składników zaliczanych do minimalnego wynagrodzenia. Zmiana ma nastąpić dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Zbyt niską pensję trzeba wyrównać

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika  jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Przy czym minimalne wynagrodzenie za pracę ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy pracownika.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel