NOWE ramowe plany nauczania opublikowane

Data publikacji: 3 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
NOWE ramowe plany nauczania opublikowane

Zmienione ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018, ale nie we wszystkich klasach szkoły podstawowej. W późniejszym czasie wejdą również w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum. Sprawdzamy, co się zmieni w zakresie nowych ramowych planów nauczania.

Kto będzie się uczył wg nowych ramowych planów

Nowe ramowe plany nauczania będą obowiązywać począwszy od nowego roku szkolnego w:

 • klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej),
 • branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej),
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

Natomiast w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

Przepisy wchodzą w życie 1 września 2017 r.

Jakie przedmioty wchodzą/zmienią się w szkole podstawowej

Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki. Będą one włączane stopniowo:

 • geografia i biologia – od V klasy,
 • chemia i fizyka – od VII klasy,
 • drugi język obcy nowożytny – od VII klasy.

Zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

 • zamiast zajęć komputerowych – informatyka,
 • zamiast zajęć technicznych – technika,
 • w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.
W szkole podstawowej będzie możliwość organizowania oddziałów dwujęzycznych – zaczynając od VII klasy.

2 wersje ramowych planów nauczania w szkołach branżowych

W pierwszych latach funkcjonowania branżowej szkoły II stopnia będą do niej przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum, a od roku szkolnego 2022/2023 absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową – dlatego w załącznikach do rozporządzenia określono odrębne ramowe plany nauczania dla tego typu szkoły. Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia będzie funkcjonowała od 1 września 2017 r. dla absolwentów gimnazjum, natomiast od 2019 r. dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Co z godzinami do dyspozycji dyrektora

Nowe rozporządzenie wskazuje, że godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, a w przypadku:

 • szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,
 • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) w danym roku szkolnym. W przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin.

Klasy wstępne w dwujęzycznych liceach i technikach

Za zgodą organu prowadzącego będzie mogło być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania w:

 • liceach ogólnokształcących dwujęzycznych,
 • liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi,
 • technikach dwujęzycznych,
 • technikach z oddziałami dwujęzycznymi,

Kiedy podział na grupy będzie obowiązkowy

W klasach IV–VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy:

 • na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,
 • na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego,
 • na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których z treści programu nauczania do zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
 • w przypadku prowadzenia kształcenia w zawodzie na podstawie modułowego programu nauczania do zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w tym programie,
 • na zajęciach praktycznej nauki zawodu,
 • na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego – zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

8 najważniejszych zmian w ramowych planach nauczania

Najważniejsze zmiany to:

1) Każdy ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęcia języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, dodatkowe zajęcia edukacyjne (o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe), zajęcia języka migowego – dotyczy to także nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

2) Ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w szkole.

3) Zachowano ogólny wymiar godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich typach szkół – dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) przechodzi do ogólnego wymiaru godzin ośmioletniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) przechodzi do wymiaru godzin liceum ogólnokształcącego i technikum.

4) Godziny na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w wymiarze po 10 godzin minimum w każdej klasie oraz w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia (odpowiednio minimum 10 godzin w całym okresie nauczania) – w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane na podstawie programu nauczania (przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia) dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program musi zawierać informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także predyspozycjami zawodowymi. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w kolejnych latach zostaną określone w rozporządzeniu MEN.

5) W związku z okresem przejściowym (lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020), kiedy będą funkcjonować klasy VII i VIII szkoły podstawowej, wskazano dla tych klas wymiar godzin do dyspozycji dyrektora („przeniesiony” z gimnazjum) – w wymiarze 1 godziny tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania.

6) Określenie „upośledzenie umysłowe” zastąpiono określeniem „niepełnosprawność intelektualna”.

7) W ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w klasach I–III wskazano nowe nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dotychczasowe zajęcia „funkcjonowanie w środowisku”, „muzyka z rytmiką”, „plastyka” i „technika” zastąpiono zajęciami „funkcjonowanie osobiste i społeczne”, „zajęciami rozwijającymi kreatywność” i „zajęciami rozwijającymi komunikowanie się”.

8) W ramowym planie nauczania dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wprowadzono nowy rodzaj zajęć „zajęcia rozwijające komunikowanie się”.

Zachowano dotychczasowe rozwiązania umożliwiające przedłużanie oraz skracanie okresu nauki uczniom, odpowiednio: niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym w nowych typach szkół.

Jednocześnie MEN informuje, że obecnie trwają prace legislacyjne związane z umożliwieniem stosowania od 1 września 2017 r. we wszystkich klasach szkoły podstawowej specjalnej ramowych planów nauczania uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej.
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel