NOWE ramowe plany nauczania opublikowane

Data publikacji: 3 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
NOWE ramowe plany nauczania opublikowane

Zmienione ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018, ale nie we wszystkich klasach szkoły podstawowej. W późniejszym czasie wejdą również w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum. Sprawdzamy, co się zmieni w zakresie nowych ramowych planów nauczania.

Kto będzie się uczył wg nowych ramowych planów

Nowe ramowe plany nauczania będą obowiązywać począwszy od nowego roku szkolnego w:

 • klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej),
 • branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej),
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

Natomiast w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

Przepisy wchodzą w życie 1 września 2017 r.
Jakie przedmioty wchodzą/zmienią się w szkole podstawowej

Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki. Będą one włączane stopniowo:

 • geografia i biologia – od V klasy,
 • chemia i fizyka – od VII klasy,
 • drugi język obcy nowożytny – od VII klasy.

Zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

 • zamiast zajęć komputerowych – informatyka,
 • zamiast zajęć technicznych – technika,
 • w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.
W szkole podstawowej będzie możliwość organizowania oddziałów dwujęzycznych – zaczynając od VII klasy.
2 wersje ramowych planów nauczania w szkołach branżowych

W pierwszych latach funkcjonowania branżowej szkoły II stopnia będą do niej przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum, a od roku szkolnego 2022/2023 absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową – dlatego w załącznikach do rozporządzenia określono odrębne ramowe plany nauczania dla tego typu szkoły. Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia będzie funkcjonowała od 1 września 2017 r. dla absolwentów gimnazjum, natomiast od 2019 r. dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Co z godzinami do dyspozycji dyrektora

Nowe rozporządzenie wskazuje, że godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, a w przypadku:

 • szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,
 • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) w danym roku szkolnym. W przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin.
Klasy wstępne w dwujęzycznych liceach i technikach

Za zgodą organu prowadzącego będzie mogło być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania w:

 • liceach ogólnokształcących dwujęzycznych,
 • liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi,
 • technikach dwujęzycznych,
 • technikach z oddziałami dwujęzycznymi,
Kiedy podział na grupy będzie obowiązkowy

W klasach IV–VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy:

 • na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,
 • na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego,
 • na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których z treści programu nauczania do zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
 • w przypadku prowadzenia kształcenia w zawodzie na podstawie modułowego programu nauczania do zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w tym programie,
 • na zajęciach praktycznej nauki zawodu,
 • na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego – zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.
8 najważniejszych zmian w ramowych planach nauczania

Najważniejsze zmiany to:

1) Każdy ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęcia języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, dodatkowe zajęcia edukacyjne (o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe), zajęcia języka migowego – dotyczy to także nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

2) Ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w szkole.

3) Zachowano ogólny wymiar godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich typach szkół – dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) przechodzi do ogólnego wymiaru godzin ośmioletniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) przechodzi do wymiaru godzin liceum ogólnokształcącego i technikum.

4) Godziny na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w wymiarze po 10 godzin minimum w każdej klasie oraz w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia (odpowiednio minimum 10 godzin w całym okresie nauczania) – w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane na podstawie programu nauczania (przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia) dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program musi zawierać informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także predyspozycjami zawodowymi. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w kolejnych latach zostaną określone w rozporządzeniu MEN.

5) W związku z okresem przejściowym (lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020), kiedy będą funkcjonować klasy VII i VIII szkoły podstawowej, wskazano dla tych klas wymiar godzin do dyspozycji dyrektora („przeniesiony” z gimnazjum) – w wymiarze 1 godziny tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania.

6) Określenie „upośledzenie umysłowe” zastąpiono określeniem „niepełnosprawność intelektualna”.

7) W ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w klasach I–III wskazano nowe nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dotychczasowe zajęcia „funkcjonowanie w środowisku”, „muzyka z rytmiką”, „plastyka” i „technika” zastąpiono zajęciami „funkcjonowanie osobiste i społeczne”, „zajęciami rozwijającymi kreatywność” i „zajęciami rozwijającymi komunikowanie się”.

8) W ramowym planie nauczania dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wprowadzono nowy rodzaj zajęć „zajęcia rozwijające komunikowanie się”.

Zachowano dotychczasowe rozwiązania umożliwiające przedłużanie oraz skracanie okresu nauki uczniom, odpowiednio: niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym w nowych typach szkół.

Jednocześnie MEN informuje, że obecnie trwają prace legislacyjne związane z umożliwieniem stosowania od 1 września 2017 r. we wszystkich klasach szkoły podstawowej specjalnej ramowych planów nauczania uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej.
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel