Nowe rozporządzenie ws. przechodzenia uczniów do innych typów szkół

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 czerwca 2014 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

W dniu 16 stycznia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zasad przechodzenia uczniów z jednego do innego typu szkoły publicznej. Aktualne omówienie znajdziesz w artykule:"Nowe zasady zmiany szkoły".

W dniu 16 stycznia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zasad przechodzenia uczniów z jednego do innego typu szkoły publicznej. Aktualne omówienie znajdziesz w artykule:"Nowe zasady zmiany szkoły".

Ogólne zasady - w ustawie o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty, po zmianach z dnia 18 stycznia 2014 r. , reguluje podstawowe zasady przechodzenia ucznia z jednego typu do innego typu publicznej szkoły, z których wynika, że:

  1. decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły, a jeśli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (art. 20zh ust. 1 i art. 20a ust. 3 ustawy o systemie oświaty);
  2. uczeń przyjmowany jest do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (art. 20zh ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
  3. przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (art. 20zh ust. 3 ustawy o systemie oświaty).
Szczegółowe regulacje - w rozporządzeniu

Na podstawie przepisów wprowadzonych tzw. ustawą rekrutacyjną, Minister Edukacji Narodowej jest zobowiązany do uregulowania w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, w tym przypadków, w których uczeń może być przyjęty do klasy programowo wyżej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego (art. 20zh ust. 4 ustawy o systemie oświaty).

Zasady wyrównania różnic programowych określa nauczyciel danego przedmiotu

Zgodnie z projektem rozporządzenia:

Uczeń przechodzący z:

Może być przeniesiony do:

Uwagi dodatkowe

każdej klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

równoległej klasy szkoły podstawowej

Uczeń może być przeniesiony do klasy programowo wyższej, jeżeli  nie otrzymał do niej promocji z powodu uzyskania niedostatecznych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć artystycznych, a ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej.

każdej klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej

równoległej klasy odpowiednio szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego

każdej klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub każdej klasy ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

równoległej klasy odpowiednio gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego

klasy I, II lub III zasadniczej szkoły zawodowej

klasy I liceum ogólnokształcącego

-

klasy I lub II technikum albo klasy I lub II liceum plastycznego

klasy I liceum ogólnokształcącego

Uczeń klasy II liceum plastycznego lub klasy II technikum, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyżej z powodu uzyskania niedostatecznych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  odpowiednio artystycznych lub z zakresu kształcenia zawodowego, a ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej, może być przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego.

klasy III technikum lub klasy III liceum plastycznego

klasy II  liceum ogólnokształcącego

klasy IV technikum lub klasy IV liceum plastycznego

klasy III liceum ogólnokształcącego

klasy III zasadniczej szkoły zawodowej

klasy II technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w zasadniczej szkole zawodowej.

Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia.
Uzupełnianie braków z języka obcego - także we własnym zakresie

Jeżeli w klasie lub w semestrze, na który uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego nowożytnego innego niż język, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczania na zajęcia w innym oddziale lub grupie w tej samej szkole, uczeń może:

  1. uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo
  2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo
  3. uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego nowożytnego w innej szkole.
W przypadku kontynuacji nauki we własnym zakresie języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin przeprowadza wybrany przez dyrektora nauczyciel danego języka obcego, a w przypadku braku nauczyciela danego języka obcego w szkole - nauczyciel zatrudniony w innej szkole.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (projekt z 12 czerwca 2014 r., skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel