Nowe stawki wynagrodzenia egzaminatorów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 marca 2014 r.
Poleć znajomemu
Nowe stawki wynagrodzenia egzaminatorów

1 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Stawki egzaminatorów zostały obniżone.

1 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Stawki egzaminatorów zostały obniżone.

Wynagrodzenie egzaminatorów ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym - tj. aktualnie 3.109 zł.

Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 1 kwietnia 2014 r.

Lp.

Sprawdzian/egzamin

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

I

II

III

1

 sprawdzian przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2013/2014 włącznie

 0,355% stawki

2

 sprawdzian przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015:

a) część pierwsza obejmująca język polski

 0,192% stawki

 

 b) część pierwsza obejmująca matematykę

 0,163% stawki

3

 egzamin gimnazjalny:

a) część pierwsza - humanistyczna - z zakresu języka polskiego

 0,285% stawki

 

 b) część druga - matematyczno-przyrodnicza - z zakresu matematyki

 0,212% stawki

 

 c) część trzecia z zakresu języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony

 0,212% stawki

4

 egzamin maturalny przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2013/2014 włącznie:

a) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i matematyki) - poziom podstawowy

 0,657% stawki

 

 b) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

 0,627% stawki

 

 c) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom podstawowy i rozszerzony

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

 0,923% stawki

 

 d) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

 0,790% stawki

5

 egzamin maturalny przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015:

a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

 0,627% stawki

 

 b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

 0,386% stawki

 

 c) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego, języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy i rozszerzony

- języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

 0,923% stawki

 

 d) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

 0,790% stawki

6

 egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - etap praktyczny przeprowadzany dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w innych zawodach niż zawody, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

 0,923% stawki

Egzaminatorowi przeprowadzającemuetap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

Egzaminatorowi obserwującemu i oceniającemu albo sprawdzającemu i oceniającemu część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu w wysokości 5,809% stawki.

Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego od 1 kwietnia 2014 r.

Lp.

Przedmiot/poziom egzaminu

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

I

II

III

1

 język polski, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny

 0,657% stawki

2

 język obcy nowożytny - bez określania poziomu egzaminu

 0,267% stawki

3

 język obcy nowożytny - poziom podstawowy

 0,267% stawki

4

 język obcy nowożytny - poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

 0,400% stawki

 

 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 378).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel