Nowe stawki wynagrodzenia egzaminatorów

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 27 marca 2014 r.
Poleć znajomemu
Nowe stawki wynagrodzenia egzaminatorów

1 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Stawki egzaminatorów zostały obniżone.

Wynagrodzenie egzaminatorów ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym - tj. aktualnie 3.109 zł.

Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 1 kwietnia 2014 r.

Lp.

Sprawdzian/egzamin

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

I

II

III

1

 sprawdzian przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2013/2014 włącznie

 0,355% stawki

2

 sprawdzian przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015:

a) część pierwsza obejmująca język polski

 0,192% stawki

 

 b) część pierwsza obejmująca matematykę

 0,163% stawki

3

 egzamin gimnazjalny:

a) część pierwsza - humanistyczna - z zakresu języka polskiego

 0,285% stawki

 

 b) część druga - matematyczno-przyrodnicza - z zakresu matematyki

 0,212% stawki

 

 c) część trzecia z zakresu języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony

 0,212% stawki

4

 egzamin maturalny przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2013/2014 włącznie:

a) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i matematyki) - poziom podstawowy

 0,657% stawki

 

 b) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

 0,627% stawki

 

 c) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom podstawowy i rozszerzony

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

 0,923% stawki

 

 d) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

 0,790% stawki

5

 egzamin maturalny przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015:

a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

 0,627% stawki

 

 b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

 0,386% stawki

 

 c) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego, języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy i rozszerzony

- języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

 0,923% stawki

 

 d) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

 0,790% stawki

6

 egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - etap praktyczny przeprowadzany dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w innych zawodach niż zawody, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

 0,923% stawki

Egzaminatorowi przeprowadzającemuetap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

Egzaminatorowi obserwującemu i oceniającemu albo sprawdzającemu i oceniającemu część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu w wysokości 5,809% stawki.

Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego od 1 kwietnia 2014 r.

Lp.

Przedmiot/poziom egzaminu

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

I

II

III

1

 język polski, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny

 0,657% stawki

2

 język obcy nowożytny - bez określania poziomu egzaminu

 0,267% stawki

3

 język obcy nowożytny - poziom podstawowy

 0,267% stawki

4

 język obcy nowożytny - poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

 0,400% stawki

 

 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 378).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel