Obowiązują już nowe przepisy dotyczące klasyfikacji uczniów

Data publikacji: 29 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Obowiązują już nowe przepisy dotyczące klasyfikacji uczniów

Od 27 kwietnia br. obowiązuje nowelizacja prawa oświatowego, która pozwala na sklasyfikowanie absolwentów szkół średnich i dopuszczenie ich do matur przez dyrektorów lub innych nauczycieli wyznaczonych przez organy prowadzące szkoły. Sprawdzamy szczegóły!

Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel dokona klasyfikacji

W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału, osobę prowadzącą praktyczną naukę zawodu lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, te zadania i kompetencje wykonuje:

  • dyrektor szkoły lub
  • upoważniony przez niego nauczyciel.

A w przypadku gdy ww. osoby nie wykonają zadań związanych z ocenianiem, wykona je nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. Natomiast, gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

W roku szkolnym 2018/2019:

  • zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych to dzień rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów – o ile rozstrzygnięcie to nastąpiło po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów klas (semestrów) programowo najwyższych LO i techników może nastąpić po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • jako datę wydania świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły przyjmuje się datę rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów.
  • Ustawa z 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 761).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel