Praktyczna nauka zawodu – po zmianach od 1 września 2017

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 4 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Praktyczna nauka zawodu – po zmianach od 1 września 2017

Uregulowania dotyczące organizowania praktycznej nauki zawodu określa nowe rozporządzenie z 24 sierpnia 2017 r. Przewiduje ono m.in. szczegółowe określenie spraw, które powinny się znaleźć w umowie o praktyczną naukę zawodu.

Co wprowadza nowe rozporządzenie

Rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W § 10-13 rozporządzenia określono również szczegółowo, kto może prowadzić praktyczną naukę zawodu.

Co powinna określać umowa

Umowa określa:

1) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania,

2) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu,

3) zawód, w którym będzie prowadzona nauka,

4) listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów odbywających praktykę, z podziałem na grupy,

5) formę praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców,

6) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu,

7) prawa i obowiązki stron umowy,

8) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki wraz z kalkulacją tych kosztów,

9) dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zgłaszania i uwzględniania wniosków

Do umowy dołącza się program nauczania do danego zawodu.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1644).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel