Przegląd zmian w rozporządzeniach przed nowym rokiem szkolnym

Data publikacji: 30 sierpnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Przegląd zmian w rozporządzeniach przed nowym rokiem szkolnym

Reforma ustroju szkolnego, w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego, wymusiła zmiany w licznych rozporządzeniach z różnych sfer zarządzania szkołą. Przypominamy, jakie zmiany wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Najważniejsze zmiany

Rozporządzenie

Zmiany

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991)

Zobacz: Podstawy programowe dla 215 zawodów – podpisano nowe rozporządzenie MEN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639)

Zobacz: Będą zmiany w ramowych planach nauczania – od 1 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502)

Zmiany mają charakter precyzujący

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1627)

 • szkolne punkty konsultacyjne zostały zastąpione szkołami polskimi (konsekwencja zmiany systemowej);
 • podejmowane przez kuratorów oświaty w trybie działań planowych monitorowanie przeprowadzane będzie z wykorzystaniem arkuszy monitorowania zatwierdzonych przez MEN;
 • na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego będą gromadzone informacje uzyskane w trakcie monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego zawarte w arkuszach monitorowania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1583)

 • określono wzór zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1575)

 • wymóg współpracy z pracodawcami dla szkół kształcących zawodowo
 • zmiany w zakresie terminologii

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1574)

 • nowe znaki graficzne dot. poziomów PRK dostosowane do funkcjonujących wzorów druków szkolnych i innych dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1539)

 • w podstawie programowej kształcenia w zawodach w części I „Ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach” zaktualizowano treść odnośnika nr 1 wskazując w nim obowiązujące Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie;
 • usunięto odnośniki nr 2 i 3, których treść od dnia 1 września 2019 r. będzie już nieaktualna (a informacje zawarte w dotychczasowych przypisach będą wynikały z nowego brzmienia § 2 i § 3 rozporządzenia)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1533)

 • Doprecyzowanie dotychczasowego stanu prawnego w zakresie typów szkół oraz klas w poszczególnych latach szkolnych, w których zastosowanie do końca roku szkolnego 2021/2022 będzie miała dotychczasowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019

 • Określono, że podział dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie środków przewidzianych na podwyżkę płac dla nauczycieli będzie odbywał się proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby uczniów Up w danej jednostce samorządu terytorialnego, zawężonej do uczniów szkół publicznych. Taki sposób jest kontynuacją podziału subwencji, który został już dokonany na 2019 r. Dodatkowe środki, które otrzymają poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, uzupełnią kwotę subwencji naliczoną im na 2019 r.
 • Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidziana na świadczenie na start zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby nauczycieli stażystów zatrudnionych co najmniej na 0,5 etatu na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Część oświatowa subwencji ogólnej zostanie naliczona na podstawie danych  z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r. obejmujących nauczycieli stażystów zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oświatowych. Po raz pierwszy przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej zostaną uwzględnione dane o nauczycielach w zakresie całego wychowania przedszkolnego; do tej pory uwzględniane były jedynie dane o liczbie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku 6 lat lub więcej objętych wychowaniem przedszkolnym. Wyżej wymieniona liczba nauczycieli stażystów ma stanowić w pewnym przybliżeniu prognozę liczby nauczycieli stażystów uprawnionych do świadczenia na start. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie środków na świadczenie na start spowoduje przekazanie środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości iloczynu liczby nauczycieli stażystów i kwoty 1,2 tys. zł (kwota świadczenia 1 tys. zł plus pochodne pracodawcy). Ponieważ do podziału części oświatowej subwencji ogólnej będą przyjęte dane z roku szkolnego 2018/2019, a wypłata świadczenia nastąpi w kolejnym roku szkolnym, tj. 2019/2020, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zwracać się o przekazanie brakujących środków na ten cel z rezerwy subwencji.
 • Uwzględniono sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w powiązaniu  z liczebnością klas w szkołach podstawowych. Zaproponowano przyznanie dodatkowych środków w wysokości 190 zł na ucznia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży jednostkom samorządu terytorialnego, w których liczba uczniów na danym poziomie nauczania takiej szkoły jest mniejsza lub równa średniej liczbie uczniów w oddziale w kraju (18 uczniów) oraz – jednocześnie – których sytuacja finansowa jest trudniejsza, niż w innych jednostkach samorządu terytorialnego tego samego szczebla. Liczebność uczniów na danym poziomie nauczania została określona analogicznie jak w przypadku małej szkoły, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia, co oznacza, że zakwalifikują się szkoły podstawowe maksymalnie ze 144 uczniami (jeśli prowadzą nauczanie w zakresie 8 klas). Jednocześnie, aby określić poziom zamożności samorządów, został zastosowany wskaźnik określający udział dochodów podatkowych danej jednostki samorządu na mieszkańca do średnich dochodów podatkowych na mieszkańca w kraju dla poszczególnych szczebli samorządu (z uwzględnieniem również kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej oraz wpłat samorządów na subwencję równoważącą). Subwencja z tego tytułu zostanie naliczona dla danej jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli spełni ona dwa warunki:

a)      relacja dochodów gminy, powiatu i województwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca, do średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju jest niższa od 90%,

b)      prowadzi lub dotuje szkołę lub szkoły podstawowe, w których średnia liczba uczniów na danym poziomie nauczania jest mniejsza od średniej liczby uczniów w oddziale tego typu szkoły na obszarze kraju (18 uczniów).

Uwaga! Podane informacje oparte są na uzasadnieniu projektu rozporządzenia (na dzień publikacji niniejszego artykułu rozporządzenie nie było jeszcze opublikowane w Dz.U.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 • wykreślenie sformułowania „szkoła policealna dla młodzieży” oraz dodanie do przepisów dotyczących szkół dla dorosłych, również branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych, w których organizacja kształcenia będzie analogiczna do dotychczasowej organizacji kształcenia w szkołach dla dorosłych, a co za tym idzie sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania również powinien być analogiczny;
 • zastąpienie wyrazów „egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie” wyrazami „egzamin zawodowy”;
 • W dzienniku lekcyjnym szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej uwzględnione będą oceny z egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w formie pisemnej, w formie ustnej lub w formie zadania praktycznego.
 • usunięcie możliwości wypełniania arkuszy ocen uczniów i słuchaczy pismem maszynowym;
 • umożliwienie prowadzenia przez szkoły i placówki odpowiednio księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów, księgi słuchaczy oraz księgi wychowanków także w postaci elektronicznej (za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę, księgi te będą mogły być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej – w takiej sytuacji do ksiąg tych będą wpisywani jedynie dzieci, uczniowie, słuchacze i wychowankowie nowi, tzn. wobec których rozpoczął się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny - w przypadku księgi ewidencji dzieci i młodzieży - lub rozpoczynający naukę w danej szkole lub pobyt w placówce - w przypadku księgo uczniów, księgi słuchaczy i księgi wychowanków);
 • System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych musi uwzględniać standardy WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Uwaga! Podane informacje oparte są na uzasadnieniu projektu rozporządzenia (na dzień publikacji niniejszego artykułu rozporządzenie nie było jeszcze opublikowane w Dz.U.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (na dzień publikacji niniejszego artykułu rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dz.U.)

 • Egzamin zawodowy w części pisemnej będzie przeprowadzany wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu.
 • W części praktycznej egzaminu zawodowego i w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczestniczyć będą asystenci techniczni. Asystentem technicznym może być nauczyciel lub osoba niebędąca nauczycielem, wskazana przez odpowiednio dyrektora szkoły, placówki i centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, posiadający kwalifikacje lub umiejętności właściwe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stanowisk egzaminacyjnych. Asystent techniczny jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu.
 • W części praktycznej egzamin zawodowy będzie przeprowadzany z wykorzystaniem zadań egzaminacyjnych jawnych.
 • Wskazano konkretne terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - 15 września i 7 lutego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (na dzień publikacji niniejszego artykułu rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dz.U.)

 • nowe wzory certyfikatów kwalifikacji zawodowej oraz nowe wzory dyplomów zawodowych, zawierających znaki graficzne PRK;
 • zmodyfikowany element tekstowy odnoszący się do ram kwalifikacji;
 • wprowadzenie arkuszy ocen uczniów dla szkół polskich (za granicą) realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego;
 • usunięcie ze wzoru legitymacji szkolnej (zarówno w postaci papierowej, jak i e-legitymacji  oraz mLegitymacji) pola przeznaczonego na wpisanie adresu zamieszkania ucznia;
 • rezygnacja z umieszczania miejsca urodzenia ucznia na wzorach świadectw szkolnych, dokumentów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, indeksów i zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych

 • wprowadzenie egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych;
 • wprowadzenie egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia oraz branżowej szkoły II stopnia;
 • usunięcie z obecnie obowiązującego rozporządzenia uregulowań dotyczących wnoszenia opłaty za egzamin, gdyż znajdują się one w ustawie;
 • ustalenie jednakowego czasu trwania (od 120 do 150 minut) egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia oraz branżowej szkoły II stopnia; egzamin z zakresu ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych zawiera więcej zadań otwartych (wymagających krótkiej odpowiedzi) oraz zadań wymagających zredagowania dłuższej pisemnej wypowiedzi na określony temat, w porównaniu do egzaminu z zakresu sześcioletniej szkoły podstawowej, który trwał 90 minut, stąd niezbędne jest wydłużenie czasu trwania tego egzaminu;
 • ustaleni wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu eksternistycznego z zakresu ośmioletniej szkoły podstawowej na 0,40 % stawki ze względu na to, że egzamin z zakresu ośmioletniej szkoły podstawowej jest bardziej rozbudowany i zawiera więcej zadań otwartych oraz wymagających dłuższej pisemnej wypowiedzi, a tym samym więcej czasu potrzeba na jego sprawdzenie.

Uwaga! Podane informacje oparte są na uzasadnieniu projektu rozporządzenia (na dzień publikacji niniejszego artykułu rozporządzenie nie było jeszcze opublikowane w Dz.U.)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu

 • w przypadku technikum jak i branżowej szkoły I stopnia dodano możliwość przejścia do I klasy szkoły tego samego typu, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie innym, niż zawód, w którym kształcił się uczeń dotychczas;
 • umożliwiono uczniowi szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej niepublicznej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej lub szkoły dla dorosłych niepublicznej – na semestr programowo wyższy, z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole, z której uczeń przechodzi (np. dodatkowy język obcy), przyjęcie do klasy programowo wyższej albo na semestr programowo wyższy odpowiedniej szkoły publicznej

Uwaga! Podane informacje oparte są na uzasadnieniu projektu rozporządzenia (na dzień publikacji niniejszego artykułu rozporządzenie nie było jeszcze opublikowane w Dz.U.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • osoba, która potwierdziła kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym na poziomie technika powinna mieć możliwość uzyskania dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe bez względu na okres, w jakim potwierdziła poszczególne kwalifikacje lub zawód, jeżeli posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, takie jak: certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze;
 • możliwe będzie uznanie uzyskanych na podstawie dotychczasowych przepisów świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz świadectw czeladniczych w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego;
 • w załącznikach określony zostanie wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika określonym w dotychczasowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • określenie sposobu ustalania wyniku umieszczanego na dyplomie zawodowym z uwzględnieniem różnego sposobu określenia wyniku poszczególnych egzaminów (dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie ustalał jeden wynik końcowy umieszczany na wydawanym dyplomie zawodowym).

Uwaga! Podane informacje oparte są na uzasadnieniu projektu rozporządzenia (na dzień publikacji niniejszego artykułu rozporządzenie nie było jeszcze opublikowane w Dz.U.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • zmiany terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (dotyczących powierzchni gruntów, obiektów budowlanych oraz pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej, jak również danych dziedzinowych ucznia obejmujących informacje o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego w szkole obwodowej);
 • rozszerzenie zakresu danych dotyczących rodzajów opinii o opinie w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego lub osoby, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 • doprecyzowanie zakresu danych dotyczących liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (o dane, ilu z tych uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
 • rozszerzenie zakresu danych o liczbę uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej według klas oraz uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie według klas i płci;
 • doprecyzowanie zakresu danych dotyczących organizacji i działalności placówek oświatowo-wychowawczych, które obejmują liczbę uczestników zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych;
 • w bazie danych zbierane będą dane o liczbie uczestników kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, według płci oraz z wyszczególnieniem osób pracujących i bezrobotnych oraz liczbie osób, które ukończyły poszczególne pozaszkolne formy kształcenia;
 • zbierane będą również dane dotyczące liczby poszczególnych pozaszkolnych form kształcenia, z wyszczególnieniem form pozaszkolnych prowadzonych dodatkowo w formie dziennej;
 • rozszerzenie zakresu gromadzenia dodatkowych danych dziedzinowych dotyczących liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie (o inne przyczyny, na podstawie których następuje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem lub planowane jest jego rozwiązanie, tj.: w związku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy, w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii w szkole, w następstwie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne);
 • zbieranie danych dotyczących pracowników realizujących zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • rozszerzenie zakresu gromadzenia danych dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli (o przyczyny nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli tj.: zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14, urlop szkoleniowy, zwolnienie okolicznościowe)
 • doprecyzowanie zakresu danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących wysokości wynagrodzenia;
 • rozszerzenie zakresu gromadzenia danych dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (dotyczy nauczycieli, którzy odbyli szkolenia branżowe realizowane w trzyletnich cyklach w wymiarze 40 godzin w cyklu).

Uwaga! Podane informacje oparte są na uzasadnieniu projektu rozporządzenia (na dzień publikacji niniejszego artykułu rozporządzenie nie było jeszcze opublikowane w Dz.U.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

 • uwzględnienie zmiany dotychczasowej nazwy „szkolne punkty konsultacyjne” na „szkoły polskie”;
 • uzupełnienie ram programowych kształcenia uzupełniającego, określonych w załączniku nr 1, o treści dla klas na poziomie 4-letniego liceum ogólnokształcącego.

Uwaga! Podane informacje oparte są na uzasadnieniu projektu rozporządzenia (na dzień publikacji niniejszego artykułu rozporządzenie nie było jeszcze opublikowane w Dz.U.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

 • wymóg, by podręcznik opracowany w wersji papierowej posiadał cyfrową wersję;
 • do wniosku należy dołączyć nośnik informatyczny z cyfrową wersją podręcznika
 • dla cyfrowej wersji konieczne będzie określenie we wniosku opis środowiska sprzętowego i programowego niezbędnego do użytkowania podręcznik;
 • w przypadku zamieszczania cyfrowej wersji podręcznika w internecie wnioskodawca będzie musiał wskazać we wniosku informację o miejscu zamieszczenia i sposobie dostępu do tej wersji;
 • zmiany w zakresie oświadczeń składanych przez kandydatów na rzeczoznawców.

Uwaga! Podane informacje oparte są na uzasadnieniu projektu rozporządzenia (na dzień publikacji niniejszego artykułu rozporządzenie nie było jeszcze opublikowane w Dz.U.)

Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel