Przyjmowanie uczniów z zagranicy - jest nowe rozporządzenie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 14 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu
Przyjmowanie uczniów z zagranicy - jest nowe rozporządzenie

10 stycznia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach  funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Odmowa przyjęcia ucznia z zagranicy do szkoły może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Poznaj całą procedurę odwoławczą.

Uczniowie do 18 roku życia mają pewne miejsce w szkole

Uczniowie przybywający z zagranicy będą przyjmowani i kwalifikowani do odpowiedniej klasy oraz przyjmowani do szkół podstawowych i gimnazjów obwodowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania z urzędu.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie do 18 roku życia zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - bez względu na obywatelstwo - będą przyjęci do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

W przypadku szkół pozaobwodowych podstawowych i gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, sportowych, artystycznych, uczniowie będą kwalifikowani do odpowiedniej klasy oraz przyjmowani do szkół na wolne miejsca, po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu dla poszczególnych typów szkół, tj. posiadania zaświadczenia lekarskiego, pisemnej zgody rodziców, wyników: prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, badania przydatności, egzaminu wstępnego lub kwalifikacyjnego.

Możliwość wniesienia odwołania w przypadku nieprzyjęcia ucznia do szkoły

Nowością, w stosunku do dotychczasowych przepisów, jest możliwość wniesienia odwołania od odmowy przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej pozaobwodowej, gimnazjum pozaobwodowego, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych. Procedura odwołania przebiega w następujący sposób:

KROK 1

W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy, jego rodzice lub sam uczeń (jeśli jest pełnoletni) występują z wnioskiem do dyrektora placówki o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia.

KROK 2

Dyrektor w ciągu 5 dni sporządza uzasadnienie tego rozstrzygnięcia.

KROK 3

Dyrektor powoduje komisję odwoławczą, w skład której wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli rady pedagogicznej (w skład komisji nie może wchodzić dyrektor placówki).

KROK 4

Rodzic ucznia lub sam uczeń powracający z zagranicy (jeśli jest pełnoletni) mogą złożyć odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Odwołanie wnosi się do komisji odwoławczej powołanej przez dyrektora placówki.

KROK 5

Komisja odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

KROK 6

Na rozstrzygnięcie komisji odwoławczej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Rozporządzenie obejmuje swymi regulacjami nie tylko osoby niebędące obywatelami polskimi, ale także obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Sytuacja tych dwóch grup podmiotów jest bowiem zbieżna.

MEN czeka na opinie w sprawie praktycznego zastosowania nowych regulacji

Nowe rozporządzenie reguluje także:

  • kompetencje dyrektora szkoły w zakresie organizowania w danej szkole procesu przyjmowania uczniów powracających z zagranicy, w tym warunki przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej;
  • sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia,
  • wysokość stypendium dla uczniów-cudzoziemców otrzymujących stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz przypadków, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone.

 

Minister Edukacji Narodowej jest zainteresowana na ile przyjęte w rozporządzeniu rozwiązania będą pomocne dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek przy przyjmowaniu uczniów przybywających z zagranicy do szkół. Uwagi w tym zakresie można zgłaszać bezpośrednio do MEN.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel