Przyjmowanie uczniów z zagranicy - jest nowe rozporządzenie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 14 stycznia 2015 r.
Poleć znajomemu
Przyjmowanie uczniów z zagranicy - jest nowe rozporządzenie

10 stycznia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach  funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Odmowa przyjęcia ucznia z zagranicy do szkoły może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Poznaj całą procedurę odwoławczą.

Uczniowie do 18 roku życia mają pewne miejsce w szkole

Uczniowie przybywający z zagranicy będą przyjmowani i kwalifikowani do odpowiedniej klasy oraz przyjmowani do szkół podstawowych i gimnazjów obwodowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania z urzędu.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie do 18 roku życia zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - bez względu na obywatelstwo - będą przyjęci do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

W przypadku szkół pozaobwodowych podstawowych i gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, sportowych, artystycznych, uczniowie będą kwalifikowani do odpowiedniej klasy oraz przyjmowani do szkół na wolne miejsca, po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu dla poszczególnych typów szkół, tj. posiadania zaświadczenia lekarskiego, pisemnej zgody rodziców, wyników: prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, badania przydatności, egzaminu wstępnego lub kwalifikacyjnego.

Możliwość wniesienia odwołania w przypadku nieprzyjęcia ucznia do szkoły

Nowością, w stosunku do dotychczasowych przepisów, jest możliwość wniesienia odwołania od odmowy przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej pozaobwodowej, gimnazjum pozaobwodowego, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych. Procedura odwołania przebiega w następujący sposób:

KROK 1

W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy, jego rodzice lub sam uczeń (jeśli jest pełnoletni) występują z wnioskiem do dyrektora placówki o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia.

KROK 2

Dyrektor w ciągu 5 dni sporządza uzasadnienie tego rozstrzygnięcia.

KROK 3

Dyrektor powoduje komisję odwoławczą, w skład której wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli rady pedagogicznej (w skład komisji nie może wchodzić dyrektor placówki).

KROK 4

Rodzic ucznia lub sam uczeń powracający z zagranicy (jeśli jest pełnoletni) mogą złożyć odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Odwołanie wnosi się do komisji odwoławczej powołanej przez dyrektora placówki.

KROK 5

Komisja odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

KROK 6

Na rozstrzygnięcie komisji odwoławczej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Rozporządzenie obejmuje swymi regulacjami nie tylko osoby niebędące obywatelami polskimi, ale także obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Sytuacja tych dwóch grup podmiotów jest bowiem zbieżna.
MEN czeka na opinie w sprawie praktycznego zastosowania nowych regulacji

Nowe rozporządzenie reguluje także:

  • kompetencje dyrektora szkoły w zakresie organizowania w danej szkole procesu przyjmowania uczniów powracających z zagranicy, w tym warunki przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej;
  • sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia,
  • wysokość stypendium dla uczniów-cudzoziemców otrzymujących stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz przypadków, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone.

 

Minister Edukacji Narodowej jest zainteresowana na ile przyjęte w rozporządzeniu rozwiązania będą pomocne dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek przy przyjmowaniu uczniów przybywających z zagranicy do szkół. Uwagi w tym zakresie można zgłaszać bezpośrednio do MEN.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel