Rekrutacja do szkół i przedszkoli – obowiązuje nowe rozporządzenie

Data publikacji: 22 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Rekrutacja do szkół i przedszkoli – obowiązuje nowe rozporządzenie

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające do publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018 musi się już odbyć zgodnie z nowymi przepisami. Określają one m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów. Sprawdzamy, co znajduje się w nowych przepisach!

Nowe przepisy od 22 marca 2017 r.

Rozporządzenie określa:

 • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów,
 • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty,
 • skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów

Rozporządzenie określa jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

 • szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej,
 • oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej,
 • szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe,
 • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,
 • szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do wymienionych szkół przelicza się odpowiednie kryteria, o których pisaliśmy tutaj: Rekrutacja do szkół i przedszkoli – co przewiduje projekt rozporządzenia

Powoływanie komisji rekrutacyjnej

W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, z tym że w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez ten sam organ prowadzący, a w przypadku komisji rekrutacyjnej powoływanej przez organ prowadzący na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe – co najmniej 3 przedstawicieli organu prowadzącego.

W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

 • dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel