Zmiana przepisów o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu
Zmiana przepisów o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy

22 listopada 2013 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Nowe przepisy doprecyzowują podstawę udzielenia zwolnienia od pracy  w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna

22 listopada 2013 r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Nowe przepisy doprecyzowują podstawę udzielenia zwolnienia od pracy  w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna

Nowe okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w pracy

Od 13 lipca 2013 r. został rozszerzony katalog sytuacji usprawiedliwiających nieobecność w pracy z zachowaniem prawa do zasiłku opiekuńczego o konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem
    (art. 32 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy z 25 czerwca 1999 r).

 

Dotychczas brak było przepisów, które określałyby zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy z ww. powodów. Pisaliśmy o tym w artykule: „Choroba niani - jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?”.

Od 22 listopada 2013 r. nowymi dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

  1. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.);
  2. oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;
  3. oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna;
  4. potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem - w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem,

 

Choroba opiekunki pracującej „na czarno” nie zwolni od pracy

Należy jednak pamiętać, że nianią jest tylko osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, zwanej "umową uaktywniającą". Umowę zawiera się w formie pisemnej między nianią a rodzicami (art. 50 ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r.).

Jeśli pracownik korzysta z usług opiekunki do dziecka, jednakże nie zawarł z nią umowy uaktywniającej, nie przysługuje mu zwolnienie od pracy w związku z jej chorobą.
   
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel