Zmiany w wychowaniu do życia w rodzinie

Data publikacji: 12 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w wychowaniu do życia w rodzinie

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zajęć Wychowania do życia w rodzinie ma na celu dostosowanie sposobu realizacji tych zajęć do nowego systemu szkolnego i nowej podstawy programowej. Od nowego roku szkolnego zajęcia te obejmą m.in. uczniów klas IV-VIII.

Dla jakich klas wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie będzie realizowane w:

  • szkole podstawowej w klasach IV–VIII,
  • branżowej szkole I stopnia,
  • klasach I–III liceum ogólnokształcącego,
  • klasach I–III technikum.

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przewiduje się organizacji takich zajęć, ponieważ uczniowie ci realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, w której przewidziano treści związane z przygotowaniem do życia w rodzinie w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3 zmiany porządkujące

Zmiany obejmują:

1) zastąpienie określenia „działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły” nowym określeniem „zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły” zgodnie z terminologią stosowaną w nowej podstawie programowej,

2) usunięcie określenia „szkolny plan nauczania”, gdyż nie występuje ono w ustawie Prawo oświatowe ani w nowym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania,

3) usunięcie określenia „prawni opiekunowie”, ponieważ ilekroć w przepisach jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą.

Rozporządzenia wprowadza również regulację o charakterze przejściowym, która wskazuje, że w okresie wdrażania reformy systemu oświaty, w którym będą funkcjonować dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz klasy tych szkół prowadzone w szkołach innego typu, sposób nauczania Wychowania do życia w rodzinie w tych szkołach określają dotychczasowe przepisy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września br.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. poz. 1117).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel