Zmiany w wychowaniu do życia w rodzinie

Data publikacji: 12 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w wychowaniu do życia w rodzinie

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zajęć Wychowania do życia w rodzinie ma na celu dostosowanie sposobu realizacji tych zajęć do nowego systemu szkolnego i nowej podstawy programowej. Od nowego roku szkolnego zajęcia te obejmą m.in. uczniów klas IV-VIII.

Dla jakich klas wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie będzie realizowane w:

  • szkole podstawowej w klasach IV–VIII,
  • branżowej szkole I stopnia,
  • klasach I–III liceum ogólnokształcącego,
  • klasach I–III technikum.

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przewiduje się organizacji takich zajęć, ponieważ uczniowie ci realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, w której przewidziano treści związane z przygotowaniem do życia w rodzinie w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3 zmiany porządkujące

Zmiany obejmują:

1) zastąpienie określenia „działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły” nowym określeniem „zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły” zgodnie z terminologią stosowaną w nowej podstawie programowej,

2) usunięcie określenia „szkolny plan nauczania”, gdyż nie występuje ono w ustawie Prawo oświatowe ani w nowym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania,

3) usunięcie określenia „prawni opiekunowie”, ponieważ ilekroć w przepisach jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą.

Rozporządzenia wprowadza również regulację o charakterze przejściowym, która wskazuje, że w okresie wdrażania reformy systemu oświaty, w którym będą funkcjonować dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz klasy tych szkół prowadzone w szkołach innego typu, sposób nauczania Wychowania do życia w rodzinie w tych szkołach określają dotychczasowe przepisy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września br.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. poz. 1117).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel