Znamy już komplet przepisów dotyczących powierzania stanowisk kierowniczych w szkole

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 28 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Znamy już komplet przepisów dotyczących powierzania stanowisk kierowniczych w szkole

Jak wiadomo, 1 września wchodzi w życie nowa ustawa – Prawo oświatowego. Poza tym w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia regulujące wymagania na stanowiska kierownicze w szkole, jak również regulamin konkursu. Rozporządzenia te wchodzą w życie również z początkiem roku szkolnego.

Zmiany w pigułce

Co do zasady w nowych rozporządzeniach zachowany dotychczasowy stan prawny. W rozporządzeniach przewidziano następujące zmiany.

Zagadnienie

Zmiana

Wymagane wykształcenie na stanowisku kierowniczym

Aby objąć stanowisko dyrektora w szkole ponadpodstawowej lub placówce należy legitymować się co najmniej ukończeniem studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Nie wystarczy licencjat

Aby objąć stanowisko dyrektora w szkole podstawowej i przedszkolu należy legitymować się ukończeniem studiów I stopnia. Nie wystarczą studia zawodowe ani kolegium nauczycielskie.

Dyrektor zespołu szkół musi zawsze legitymować się tytułem magistra, chyba że w skład zespołu wchodzą wyłącznie przedszkola.

Inne wymogi na stanowisku kierowniczym

Dodatkowy wymóg dla dyrektora cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach przewidzianych w ustawie o języku polskim.

Każda osoba na stanowisku kierowniczym musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych

Wymagane dokumenty

Kandydat na stanowisko dyrektora musi złożyć również oświadczenie zawierające dane osobowe.

Nowy dokument – oświadczenie o znajomości języka polskiego

Z wyjątkiem oświadczeń i zaświadczenia lekarskiego, wszystkie dokumenty składane będą w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata, a nie w oryginałach. Oryginały będą przedkładane tylko na żądanie organu prowadzącego.

Składanie ofert

Możliwość złożenia oferty w drodze elektronicznej

Rozmowa z kandydatem

Przed przystąpieniem do rozmowy komisja może zażądać od kandydata przedstawienia dokumentu tożsamości i dokumentu stwierdzającego obywatelstwo.

Rozwiązania przejściowe

Dla osób pełniących dotychczas funkcje kierownicze przewidziano rozwiązania przejściowe. Osoby te będą mogły pozostać na stanowisku do końca kadencji. Jeśli zaś funkcja została powierzona na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż 5 lat (taka możliwość istnieje choćby w odniesieniu do wicedyrektora), wówczas kadencja zostanie skrócona do 5 lat liczonych od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia – oczywiście tylko wówczas, gdy dana osoba nie będzie spełniała wymagań przewidzianych w nowym rozporządzeniu. Dotychczasowe wymogi będą również stosowane wobec osób, które już wzięły udział w konkursie, ale przed wejściem w życie rozporządzenia jeszcze nie zostały powołane na stanowisko, a także w stosunku do osób, które biorą udział w konkursach ogłoszonych przed wejściem w życie rozporządzenia.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel