Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela religii w związku z cofnięciem misji

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 13 lutego 2020 r.
Poleć znajomemu
Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela religii w związku z cofnięciem misji

Sprawdź, na jakiej podstawie prawnej należy rozwiązać umowę z nauczycielem religii zatrudnionym na czas określony, czas nieokreślony i na podstawie mianowania w przypadku cofnięcia skierowania.

Aby móc nauczać religii trzeba mieć ważne skierowanie

Nauczyciela religii zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego (§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).

Bez ważnego skierowania nie jest zatem możliwe nawiązanie i kontynuowanie stosunku pracy z nauczycielem religii.

Cofnięcie misji uregulowane tylko w przypadku zatrudnienia bezterminowego

Przepisy Karty Nauczyciela określają zasady rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem religii, któremu cofnięto skierowanie ale tylko w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i na czas nieokreślony. W razie cofnięcia skierowania do nauczania religii stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii (art. 23 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6, art. 27 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Pobierz wzór pisma w sprawie rozwiązania stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie:
W odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na czas określony należy zatem zastosować przepisy Kodeksu pracy (art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

Przy umowie na czas określony stosunek pracy rozwiązujemy z porozumieniem stron…

W przypadku cofnięcia misji do nauczania religii nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony, pracodawca może w celu rozwiązania stosunku pracy zastosować porozumienie stron (art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Zawierając z nauczycielem porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy można dowolnie ustalić datę rozwiązania umowy, ale w omawianym przypadku w związku z utratą uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela religii powinno to nastąpić w dacie cofnięcia misji. Osoba bez uprawnień (misji) nie może bowiem uczyć religii w szkole.

…albo za wypowiedzeniem

Możliwe jest także rozwiązanie umowy w drodze wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku wypowiedzenia stosunku pracy należy wziąć pod uwagę obowiązując w tym przypadku okres wypowiedzenia, który wynosi:  

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata
    (art. 36 § 1 Kodeksu pracy).
W przypadku nauczyciela religii zatrudnionego na czas określony podstawą rozwiązania stosunku pracy w związku z utratą uprawnień do zajmowania danego stanowiska (cofnięcie misji) będzie porozumienie stron lub wypowiedzenie stosunku pracy (art. 30 § 1 pkt 1 lub pkt 2 Kodeksu pracy). 
Agnieszka Rumik-Smolarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel