Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów i dowiesz się jakie procedury obowiązują, gdy musisz dokonać zmian kadrowych w szkole. Poznaj zasady wyboru nauczyciela do zwolnienia, zakres konsultacji redukcji etatów ze związkami zawodowymi w szkole oraz konsekwencje nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela.

Kto może zwolnić ustępującego dyrektora?

Pytanie: Dyrektor placówki przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W miesiącu kwietniu została złożona przez tego dyrektora całkowita rezygnacja ze stanowiska. Gmina - organ prowadzący wydał dla niego dokument wypowiadający stanowisko z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, który rozpocznie się w dniu 1 czerwca. Natomiast zastępujący go wicedyrektor w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017 nie ma godzin dla tego dyrektora. Czy w takiej sytuacji wicedyrektor może rozwiązać stosunek pracy za wypowiedzeniem z tą osobą?

Zwolnienie nauczyciela a przydział godzin ponadwymiarowym innym nauczycielom

Pytanie: Czy biorąc pod uwagę zmianę organizacyjną mogę zwolnić jednego nauczyciela mianowanego, a jego godziny rozdzielić pomiędzy innych nauczycieli jako godziny ponadwymiarowe?

Wypowiedzenie w trakcie zwolnienia lekarskiego

Pytanie: Czy zwolnienie lekarskie chroni nauczyciela mianowanego zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin przed zwolnieniem z art. 20 Karty Nauczyciela?

Problemy alkoholowe nauczyciela a kryteria doboru do zwolnienia

Pytanie: Nauczyciel nie stawia się do pracy bez usprawiedliwienia. Ma on ewidentny problem z alkoholem, choć nigdy został zastany w szkole pod jego wpływem. Uczniowie, nauczyciele komentują jego stan - trzęsą mu się ręce, czasem czuć od niego "wczorajszy" stan. Nigdy nikt mi oficjalnie nie zgłaszał problemu. Nauczyciel dwukrotnie otrzymał naganę za kilkudniową nieusprawiedliwioną nieobecność. Dwie dawne nagany już zostały zatarte. Aktualna jest jedna nagana oraz upomnienie. Kilkakrotnie rozmawiałam z nim, przyznaje, że pił alkohol i nie był w stanie przyjść do pracy. Obiecał pracę nad sobą, ale to trwa krótki czas, po czym znowu się powtarza. Obecnie nie ma go w pracy już drugi tydzień. Nie odbiera telefonu. Nie stawił się także na egzaminy gimnazjalne jako członek komisji. Jakie mogę podjąć kroki prawne? Przygotowując arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny brakuje mi godzin przedmiotu, któregom nauczyciel uczy . Czy w tej sytuacji mogę go zwolnić w pierwszej kolejności z uwagi na tak nieetyczną postawę, choć w kryteriach zwolnień nauczycieli naszego gimnazjum nie przewidzieliśmy takich sytuacji?

Ochrona przedemerytalna nie dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania

Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela przez mianowanie. Nauczyciel spełnił warunki do wcześniejszej emerytury na dzień 31.12.2008 r. W nowym roku szkolnym nie będzie godzin na pełny etat dla nauczyciela. Nauczyciel twierdzi, że dyrektor musi mu zapewnić pełny etat, a także uważa, że propozycja ograniczenia zatrudnienia na nowy rok szkolnym nie ma dla niego zastosowania, bo jest w okresie ochronnym przed emeryturą (skończy w 2017 roku 60 lat). Jak postąpić w takiej sytuacji?

Długość okresu wypowiedzenia dla umów terminowych zawartych po 22 lutym 2016 r.

Pytanie: Szkoła ma zamiar od dnia 30.03.2016 r. ponownie zatrudnić nauczyciela kontraktowego w celu zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. Nauczyciel obecnie zatrudniony jest od 01.09.2015 r. do 29.03.2016 r. Wcześniej nauczyciel także pracował w obecnej szkole od 22.09.2014 r do 26.06.2015 r. Jaki będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (w celu zastępstwa) zawartej od 30.03.2016 r. do 30.06.2016 r.?

Wypowiedzenie stosunku pracy przez nauczyciela nie wymaga zgody dyrektora

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy w dniu 07.10.2015 r. złożył do dyrektora pismo o rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem o treści: „Niniejszym chciałabym rozwiązać z dniem 06.01.2016 r z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, umowę o pracę zawartą w dniu 31.08.2015 r. w Szkole Podstawowej nr .....” Dyrektor nie wyraził zgody na rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w trakcie roku szkolnego. Czy w związku z tym nauczyciel powinien ponownie do dnia 31.05.2016 r. złożyć do dyrektora wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, czy złożone w dniu 07.10.2015 r. pismo obowiązuje do chwili obecnej?

Koniec okresu wypowiedzenia dokonanego przez nauczyciela

Pytanie: Czy mogę wręczyć nauczycielowi przedszkola wypowiedzenie za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia w dniu 21 sierpnia? Nauczyciel jest nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia i stan nieczynny w placówkach kształcenia ustawicznego

Pytanie: W dniu 25 stycznia 2016 r. z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania w centrum kształcenia ustawicznego rozwiązano stosunek pracy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, którego skutek przypadłby na 30 kwietnia 2016 r., z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który został skrócony do 1 miesiąca i upłynie w dniu 29 lutego 2016 r. (licząc od dnia 01 lutego 2016 r.). Za jaki okres należy wypłacić odszkodowanie z tytułu skrócenia wypowiedzenia? Jeżeli nauczyciel złoży wniosek o przeniesienie w stan nieczynny, to od którego dnia liczy się stan nieczynny? Czy dyrektor (na wniosek nauczyciela) ma obowiązek zatrudnić tego nauczyciela w wymiarze 13/18? Jeżeli tak, to na jak długo?

Okres wypowiedzenia umów terminowych po 22 lutego 2016 r. - o zmianach należy poinformować nauczycieli

Pytanie: Każdego nauczyciela, bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego, można zatrudnić na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, gdy konieczność zatrudnienia go jest uzasadniona potrzebą wynikającą z organizacji nauczania. Co z wypowiedzeniem takiej umowy o pracę, czy będą ją obowiązywać nowe zasady wypowiedzenia stosunku pracy? Czy musimy wręczać wszystkim nauczycielom, którzy są zatrudnieni na czas określony, nowe informacje o warunkach zatrudnienia nauczyciela ?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Excel w praktyce Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel