Sprawdź, czy zgoda na dodatkowe zatrudnienie powinna trafić do akt osobowych w dodatkowym miejscu pracy

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 6 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny
Pytanie: Z dniem 1 września zatrudniliśmy na 9/18 nauczycielkę przyrody. W swojej macierzystej szkole nauczycielka ta uzyskała zgodę dyrektora na zatrudnienie u nas. Czy powinniśmy w aktach osobowych tego nauczyciela mieć kopię tej zgody?
Odpowiedź: Nie. Zgody na dodatkowe zatrudnienia nie umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela prowadzonych w szkole będącej dodatkowym miejscem zatrudnienia.

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie istotna tylko w podstawowym miejscu zatrudnienia

W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. W przypadku naruszenia przez nauczyciela tego zakazu, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 222 ust. 1-2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Zgoda nauczyciela na dodatkowe zatrudnienie wywołuje skutki prawne, ale tylko w zakresie podstawowego zatrudnienia. W razie braku zgody to dyrektor szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy. Takiej możliwości nie ma dyrektor szkoły będącej dodatkowym miejscem zatrudnienia.

Zgoda trafia tylko do podstawowego miejsca pracy

Jak wynika z powyższego, zgoda na dodatkowe zatrudnienie jest dokumentem związanym ze stosunkiem pracy w podstawowym, a nie dodatkowym miejscu zatrudnienia. Tymczasem w aktach osobowych nauczyciela umieszcza się dokumenty dotyczące ubiegania się o zatrudnienie, nawiązania stosunku pracy, przebiegu zatrudnienia i ustania stosunku pracy, a więc dokumenty związane z zatrudnieniem w szkole, w której prowadzone są te akta (§ 6 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r.). Tym samym w aktach osobowych szkoły będącej dodatkowym miejscem zatrudnienia nauczyciela nie umieszcza się zgody na to zatrudnienia wystawionej przez dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia.

Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel