Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Zaświadczenie z KRK i CROD oraz akt nadania poprzedniego stopnia awansu w aktach osobowych nauczyciela

Pytanie: W której części akt osobowych powinny znajdować się: zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, informacja z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych,  akt nadania stopnia awansu zawodowego?

Dokumenty dotyczące oceny pracy nauczyciela w aktach osobowych

Pytanie: Czy należy umieścić w aktach osobowych nauczyciela (część B) dokumentację dotyczącą oceny pracy nauczyciela tj.: zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny, zawiadomienie o zapoznaniu z projektem oceny, projekt karty oceny pracy i kartę oceny pracy?

Zmiana nazwiska pracownika – jak udokumentować

Pytanie: Jak właściwie udokumentować zmianę nazwiska pracownika, jeżeli akta osobowe nie mogą zawierać odpisów dokumentów?

044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge

Informacja z KRK w aktach osobowych w świetle RODO

Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel musi przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego. Czy należy w aktach osobowych przechowywać przedłożoną informację, czy też – zgodnie z zasadą minimalizacji danych – sporządzić jedynie notatkę z treści dokumentu i ją zamieścić w aktach w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku przez nauczyciela? Sprawdźmy to.

Usunięcie informacji o ukaraniu karą porządkową z akt osobowych

Pytanie: Nauczyciel otrzymał karę upomnienia i nagany, jednakże skutecznie odwołał się do sądu pracy. Czy z akt osobowych należy usunąć tylko dokument nakładający karę czy wszystkie dokumenty dotyczące przewinienia?

Świadectwa pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych

Pytanie: W której części akt osobowych należy umieścić świadectwa pracy od poprzednich pracodawców, gdy zostają dostarczone po nawiązaniu stosunku pracy?

Wycofanie orzeczenia o niepełnosprawności z akt osobowych na podstawie przepisów RODO

Pytanie: Nauczyciel złożył pismo, w którym żąda usunięcia z akt osobowych orzeczenia o niepełnosprawności wskazując, że cofa zgodę na przetwarzanie danych o jego stanie zdrowia. Co powinien zrobić pracodawca?

Kontynuacja prowadzenia akt osobowych byłego pracownika – kiedy możliwa

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony w 2018 r. na czas określony do 31 sierpnia 2019 r. Od 1 września 2019 r. zostanie ponownie zatrudniony. Czy należy założyć nową teczkę akt osobowych czy można kontynuować prowadzenie dotychczasowej dokumentacji?

Orzeczenia lekarskie w aktach osobowych – oryginał czy kopia?

Pytanie: Czy do teczki akt osobowych wkładamy oryginał orzeczenia lekarskiego (okresowego) czy jego kopie?

Treść pieczątki potwierdzającej zgodność dokumentów składanych do akt osobowych

Pytanie: Czy kopie dokumentów, które wkładamy do teczek akt osobowych powinny być opatrzone pieczątką "za zgodność z oryginałem" czy " zgodnie z przedłożonym dokumentem ".

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel