10 działań dyrektora przedszkola, gdy zagrożona jest realizacja podstawy programowej

Wanda Pakulniewicz

Wanda Pakulniewicz

Data publikacji: 21 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu
10 działań dyrektora przedszkola, gdy zagrożona jest realizacja podstawy programowej

Mimo monitorowania podstawy programowej rocznego wychowania przedszkolnego, może się zdarzyć, że jej realizacja jest zagrożona. Dyrektor w takiej sytuacji musi podjąć jak najszybciej działania korygujące. Sprawdź, jakie czynności powinien podjąć dyrektor przedszkola, aby niwelować ryzyko już po wykryciu nieprawidłowości.

Działania niwelujące ryzyko – 10 propozycji

Aby zrealizować podstawę programową, należy przeanalizować zaistniałą sytuację – działania naprawcze dyrektora i nauczycieli muszą być ściśle skorelowane z przyczynami, zakresem już zrealizowanych treści oraz planem pracy przedszkola. Dyrektor przedszkola razem z nauczycielem powinien:

1)     dokonać ilościowej analizy realizacji podstawy programowej, aby uzyskać informację, ile godzin brakuje do realizacji wymaganej liczby godzin zajęć wychowania przedszkolnego,

2)     przeprowadzić jakościową analizę stopnia realizacji podstawy programowej, aby uzyskać informację o zagrożeniach realizacji w zakresie poszczególnych obszarów (stopień osiągnięcia celów edukacyjnych, częstotliwość stosowania w praktyce sytuacji edukacyjnych służących osiąganiu celów podstawy programowej) – w tej sytuacji należy porównać liczbę godzin potrzebną na niezrealizowane obszary z liczbą godzin, jakie nauczyciel realnie ma jeszcze do dyspozycji w danym roku szkolnym,

3)     przeprowadzić analogicznie odrębną analizę jakościową stopnia realizacji podstawy programowej w obszarach: „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” oraz „Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym” – jeśli zadania te realizuje inny nauczyciel,

4)     przeprowadzić analizę organizacyjną – w szczególności monitorowanie gospodarowania czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej (podział na 5 części: zajęcia dydaktyczne, swobodna zabawa, pobyt na świeżym powietrzu, inne czynności – w rozliczeniu tygodniowym),

5)     dokonać analizy programu przyjętego do realizacji – jeśli zawiera treści o dużym stopniu trudności, to nauczyciel może wystąpić do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie modyfikacji do programu (procedura jak przy dopuszczaniu programu nauczania) – jednak należy pamiętać, że nie można zrezygnować z jakichkolwiek treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego),

6)     przydzielać innym nauczycielom godziny doraźnych zastępstw stosownie do zapisu art. 35 ust. 2a Karty Nauczyciela lub zatrudnić innego nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela),

7)     ocenić zagrożenia w wymienionych wyżej aspektach,

8)     opracować i wdrożyć plan naprawczy – elementami planu naprawczego mogą być:

  • modyfikacja rozkładu materiału,
  • modyfikacja metod pracy nauczyciela, np. przywrócenie właściwych proporcji w podziale dnia pracy na 5 części,
  • prowadzenie przez nauczyciela systematycznej samokontroli przebiegu procesu dydaktycznego oraz jego efektów,

9)     zmodyfikować zadania dyrektora w zakresie monitorowania realizacji podstawy programowej, np. zwiększyć liczbę obserwacji przebiegu procesu dydaktycznego, przeprowadzić diagnozę potrzeb nauczyciela),

10)  dokonać kontroli realizacji planu naprawczego.

Przedszkola niepubliczne są zobowiązane do realizacji podstawy programowej rocznego wychowania przedszkolnego na takich samych zasadach jak przedszkola publiczne. W przypadku zagrożenia niezrealizowania postawy programowej należy stosować więc opisane rozwiązania.

60 narzędzi do monitorowania realizacji podstawy programowej

Wykrycie nieprawidłowości w realizacji podstawy programowej powinno skłonić do analizy skuteczności stosowanego w przedszkolu systemu monitorowania. Ponieważ prawo nie zawiera gotowych narzędzi do monitorowania, a jednocześnie czyni z tego jeden z najważniejszych obowiązków dyrektora przedszkola, warto skorzystać z narzędzi do monitorowania realizacji podstawy programowej zawartych w materiałach szkoleniowych „Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych”, zawierających ponad 60 narzędzi do monitorowania realizacji podstawy programowej.

Wanda Pakulniewicz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel