Co z dodatkiem funkcyjnym i motywacyjnym po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 2 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jestem dyrektorem gimnazjum włączanego z dniem 1 września do szkoły podstawowej. Czy dyrektor szkoły podstawowej może w tym dniu zmienić mi dodatek funkcyjny i motywacyjny bez wypowiedzenia?
Odpowiedź: Tak. Dyrektor gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej z mocy prawa staje się wicedyrektorem tej szkoły. Może to wiązać się również ze zmianami wysokości wynagrodzenia.

Wysokość dodatku funkcyjnego związana z pełnieniem konkretnej funkcji

Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum (art. 238 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły (§ 5 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy). Wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia (art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela).

Zwykle wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły różni się od dodatku przewidzianego dla wicedyrektora. Jeżeli regulamin wynagradzania nie zawiera w tym zakresie żadnych unormowań, to przyjąć należy, że zmiana wysokości dodatku następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli zmiana stanowiska nie nastąpiła od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego (art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela). Dodatek funkcyjny jest bowiem stałym składnikiem wynagrodzenia, który uzależniony jest sprawowania określonej funkcji. Jeżeli więc nauczycielowi zmienia się stanowisko kierownicze, skutkuje to zmianą wysokości należnego wynagrodzenia. Jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, zmiana ta następuje w terminach określonych przepisami Karty Nauczyciela. Oznacza to, że jeśli dyrektor gimnazjum z dniem 1 września staje się wicedyrektorem szkoły podstawowej, to już 1 września otrzyma inną wysokość dodatku funkcyjnego.

Dodatek motywacyjny nie ulegnie zmianie

Inaczej jest z dodatkiem motywacyjnym. Dodatek motywacyjny jest bowiem składnikiem związanym z jakością świadczonej pracy i wykonywaniem dodatkowych zadań lub zajęć przez nauczyciela (§ 6 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r.). W orzecznictwie wskazuje się, że nieuzasadnione jest uzależnienie przyznania dodatku motywacyjnego od funkcji pełnionej przez nauczyciela. Z pełnieniem określonej funkcji przez nauczyciela może wiązać się uprawnienie do uzyskania dodatku funkcyjnego w trybie i na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela oraz aktach wykonawczych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 3 lipca 2008 r., III SA/Gd 80/08). W tej sytuacji zmiana stanowiska dyrektora na wicedyrektora nie powinna wiązać się ze zmianą stawki dodatku motywacyjnego, tym bardziej, że jest on przyznawany za okres przepracowany wcześniej. Czynność zmiany wysokości dodatku lub pozbawiająca prawa do jego otrzymywania, jako dotycząca składnika wynagrodzenia za pracę, wymaga - co do zasady - wypowiedzenie warunków płacy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 22 października 2008 r., IV SA/Wr 282/08).

Zmiana stanowiska dyrektora gimnazjum na wicedyrektora szkoły następuje z mocy prawa w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej. Zmiana ta wiązać się może z obniżeniem dodatku funkcyjnego. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może być uzależniona od zajmowanego przez nauczyciela stanowiska.

Orzecznictwo:

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 3 lipca 2008 r. (III SA/Gd 80/08).
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 października 2008 r. (IV SA/Wr 282/08).
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel